TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3
1.1.Đặc điểm của nền kinh tế thị trường 3
1.1.1.Thị trường 3
1.1.2. Kinh tế thị trường 3
1.1.2.1. Khái niệm kinh tế thị trường 3
1.1.2.2. Đặc trưng cơ bản của nền kinh tế thị trường 4
1.1.2.3. Vai trò của nền kinh tế thị trường 4
1.2. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế
thị trường 5
1.3. Yêu cầu quản lý nghiệp vụ bán hàng 6
1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng 6
1.5. Đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong doanh nghiệp thuơng mại 7
1.5.1. Phương thức và hình thức bán hàng 7
1.5.1.1.Bán buôn 7
1.5.1.2.Bán lẻ 9
1.5.1.3.Phương thức gửi hàng đại lý bán hay ký gửi hàng hoá 10
1.5.2. Phạm vi hàng hoá đã bán 11
1.5.3. Thời điểm ghi nhận doanh thu 11
1.6. Các phương thức thanh toán 12
1.6.1.Thanh toán trực tiếp 12
1.6 2 Thanh toán trả chậm 12
1.7. Kế toán chi tiết nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 12
1.7.1. Phương pháp thẻ song song 13
1.7 2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 14
1.7.3. Phương pháp sổ số dư 15
1.8. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán hàng trong các doanh nghiệp thương mại 16
1.8.1. Kế toán giá vốn hàng bán 16
1.8.1.1 Phương pháp giá đơn vị bình quân 17
1.8.1 2. Phương pháp nhập trước xuất trước 18
1.8.1.3. Phương pháp nhập sau xuất trước 18
1.8.1.4. Phương pháp giá thực tế đích danh 19
1.8.2. Kế toán doanh thu bán hàng 19
1.8. 2.1. Chứng từ sử dụng 19
1.8.2.2. Tài khoản sử dụng 19
1.8.2.3. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại áp dung phương pháp KKTX để hạch toán hàng tồn kho 24
1.8.2.4. Hạch toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại áp dung phương pháp KKĐK để hạch toán hàng tồn kho 31
1.8.3. Kế toán thuế gía trị gia tăng 31
1.8.3.1. Tài khoản sử dụng 31
1.8.3.2. Phương pháp kế toán 32
1.8.4. Hế thống sổ sách kế toán 34
1.8.4.1. Hình thức nhật ký sổ cái 35
1.8.4.2. Hình thức chứng từ ghi sổ 36
1.8.4.3. Hình thức nhật ký chứng từ 37
1.8.4.4. Hình thức nhật ký chung 39
Chương 2: THƯC TRẠNG CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ BÁN HÀNGTÁI CÔNG TY THÉP THĂNG LONG 41
2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 41
2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 41
2.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 41
2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 42
2.2. 2.1. Giám đốc 42
2.2.2.2. Phó giám đốc 42
2. 2.2.3. Trưởng phòng kinh doanh 42
2.2.2.4. Trưởng phòng tổ chức hành chính 43
2.2. 2. 5.Trưởng phòn tổ chức kế toán 43
2.2.2.6. Kho Tam Trinh 43
2.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 43
2.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 44
2.4.1. Chức năng 44
2.4.2. Nhiệm vụ 44
2.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty Thép Thăng Long 45
2.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán 45
2.5.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 45
2.5.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 46
2.5.2. Hình thức kế toán 47
2.5.3. Phương pháp kế toán 48
2.6. Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại công ty Thép Thăng Long 48
2.6.1. Hình thức bán hàng 48
2.6.1.1. Bán buôn 48
2.6.1.2. Bán lẻ 49
2.6.2. Quy trình xuất kho hàng hoá 49
2.6.3. Kế toán giá vốn hàng bán 54
2.6.4. Kế toán chi tiết 55
2.6.5. Kế toàn doanh thu bán hàng 61
2.6.5.1. Chứng từ sử dụng 61
2.6.5.2. Tài khoản sử dụng 61
2.6.5.3. Phươngpháp kế toán doanh thu bán hàng tại công ty Thép Thăng Long 62
2.6.6. Kế toán giá trị gia tăng tại công ty Thép Thăng Long 74
Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THÉP THĂNG LONG 78
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long 78
3.2. Nhận xét chung về công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng long 79
3.2.1. Những ưu điểm 79
3.2.2. Những mặt còn hạn chế 81
3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác nghiệp vụ bán hàng tại công tyThép Thăng Long 83
KẾT LUẬN. 90


LỜI MỞ ĐẦU

Trải qua hơn mười năm thực hiện chính sách đổi mới, chuyển nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với xu thế toàn cầu hoá như hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích ứng với nhu cầu của xã hội. Có thể nói thị trường là môi trường cạnh tranh là nơi luôn diễn ra sự ganh đua cọ sát giữa các thành viên tham gia để dành phần lợi cho mình. Để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải tập trung mọi cố gắng, nỗ lực vào hai mục tiêu chính: có lợi nhuận và tăng thị phần của doanh nghiệp trên thị trường. Doanh nghiệp nào nắm bắt đầy đủ và kịp thời các thông tin thì càng có khả năng tạo thời cơ phát huy thế chủ động trong kinh doanh và đạt hiệu quả cao. Kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính, đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin có ích cho các quyết định kinh tế. Do đó kế toán là động lực thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn ngày càng có hiệu quả.
Sự phát triển của kinh tế và đổi mới sâu sắc của nền kinh tế thị trường đòi hỏi hệ thống kế toán phải không ngừng được hoàn thiện để đáp ứng được yêu cầu của quản lý.
Doanh nghiệp thương mại đóng vai trò là mạch máu trong nền kinh tế quốc dân, có quá trình kinh doanh theo một chu kỳ nhất định: mua-dự trữ- bán trong đó bán hàng là khâu cuối cùng và có tính quyết định đến quá trình hoat động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó viêc quản lý quá trình bán hàng có ý nghĩa rất lớn đối với các doanh nghiệp thương mại.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bán hàng, kế toán bán hàng là phần hành chủ yếu trong các doanh nghiệp thương mại và với chức năng là công cụ chủ yếu để nâng cao hiệu quả tiêu thụ thì càng phải được củng cố hoàn thiện nhằm phục vụ đắc lực cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Qua quá trình thực tập tại công ty Thép Thăng Long cùng với lý luận kế toán mà em đã được học, em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long” cho luận văn tốt nghiệp của mình.
Nội dung của luận văn tốt nghiệp này được nghiên cứu dựa theo những kiến thức lý luận được trang bị ở nhà trường về kế toán thương mại, phân tích hoạt động kinh tế và tình hình thực tế tại công ty Thép Thăng Long để tìm hiểu nội dung của từng khâu kế toán từ chứng từ ban đầu cho đến khi lập báo cáo tài chính từ đó thấy được những vấn đề đã làm tốt và những vấn đề còn tồn tại nhằm đưa ra biện pháp khắc phục để hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty.
Bố cục của luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Lý luận chung về kế toán nghiệp vụ bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long.
Chương 3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long.Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty Thép Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.