TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt

MỤC LỤC

Lời nói đầu 3
Chương I. Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 4
I. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương 4
1. Khái niệmvề tiền lương 4
2. Vai trò của tiền lương 5
3. Quỹ tiền lương, Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn. 7
4. Các nhân tố ảnh hưởng 9
II. Các hình thức trả lương 11
1. Trả lương theo thời gian 13
2. Trả lương theo sản phẩm 14
III.Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 16
1. Khái niệm16
2. Nội dung hạch toán và phương pháp hạch toán 18
3. Ý nghĩa của hạch toán tiền lương 27
Chương II. Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt 29
I. Tổng quan về công ty 29
1. Sự hình thành và phát triển của công ty 29
2. Nguồn lực 30
2.1. Lao động 30
2.2. Vốn và cơ sở vật chất 32
3. Tổ chức quản lí 34
4. Đặc điểm kinh doanh 42
II. Thực trạng hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty 42
1.Các nhân tố ảnh hưởng tới hạch toán tiền lương 43
2.Nội dung hạch toán 44
2.1. Hạch toán lao động. 44
2.2. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 51
2.3. Hạch toán các khoản chi từ quỹ phúc lợi. 55
III. Đánh giá về công tác tiền lương tại công ty 57
1.Ưu điểm 57
2. Nhược điểm 57
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
của công ty 59
I. Định hướng phát triển của công ty59
1. Định hướng chung 59
2. Định hướng của công tác tiền lương 59
II. Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của công ty 61
Kết luận. 64LỜI NÓI ĐẦU

Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt" làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương của Công ty.

Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt sẽ giúp ích cho bạn.