TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây


MỤC LỤC
Trang
LỜI NÓI ĐẦU 1 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. 3
1.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí và yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh 3
1.1.1. Khái niệm 3
1.1.2. Đặc điểm. 3 3
1.1.3. Vị trí. 3 3
1.1.4. Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu. 4 4
1.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 5 5
1.2.1. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu. 5 5
1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu. 6 6
1.3. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. 7 7
1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu. 7 7
1.3.1.1. Phân loại theo vai trò và tác dụng của nguyên vật liệu. 8 8
1.3.1.2. Phân loại theo nguồn gốc vật liệu. 9 9
1.3.1.3. Phân loại theo mục đích và nội dung nguyên vật liệu. 9 9
1.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu. 9 9
1.3.2.1. Mục đích của việc đánh giá nguyên vật liệu. 9 9
1.3.2.2. Các nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu 10
1.3.3. Các phương pháp tính giá nguyên vật liệu. 11 10
1.3.3.1. Giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho. 11 10
1.3.3.2. Giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho. 12 11
1.4. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu. 16 12
1.5. Phương pháp kế toán nguyên vật liệu 16 1516
1.5.1. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 16 16
1.5.1.1. Chứng từ kế toán sử dụng. 16 16
1.5.1.2. Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 18 18
1.5.1.3. Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 18 18
1.5.2. Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 23 23
1.5.2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 25
1.5.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 31
1.6. Kiểm kê, đánh giá lại vật liệu. 35 34
1.6.1. Khái niệm. 35 34
1.6.2. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến việc kiểm kê và đánh giá lại nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 36
1.6.3. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến việc kiểm kê và đánh giá lại vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 37
1.6.4. Phương pháp kế toán xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại vật tư hàng hoá 37
1.7. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 38 37
1.7.1. Sự cần thiết phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 38
1.7.2. Nội dung kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 39
1.8. Hình thức kế toán. 40 39
1.8.1. Hình thức kế toán nhật ký chung. 41 41
1.8.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái. 42 41
1.8.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ. 43 4141
1.8.4. Hình thức kế toán nhật ký chứng từ 44
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY 46
2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty. 46 45
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 46
2.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của công ty cổ phần Sơn Tây. 49
2.1.2.1. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của công ty 49
2.1.2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất. 51 49
2.1.3. Tổ chức bộ máy kế toán và công tác kế toán ở công ty. 52
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán. 52 51
2.1.3.2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 54 53
2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 54 53
2.2.1. Các loại sổ kế toán. 55 53
2.2.2. Trình tự ghi chép. 55
2.3. Thực trạng công tác kế toán vật liệu ở công ty cổ phần Sơn Tây 56
2.3.1. Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty. 56 54
2.3.2. Phân loại nguyên vật liệu. 56 55
2.3.3. Đánh giá nguyên vật liệu. 57 55
2.3.4. Thủ tục nhập - xuất nguyên vật liệu. 58 56
2.3.4.1. Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu. 58 57
2.3.4.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu. 64 63
2.3.5. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Sơn Tây 66
2.3.6. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty cổ phần Sơn Tây 71
2.3.6.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu 71 68
2.3.6.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu. 74 73
2.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 79
2.5. Kế toán kết quả kiểm kê kho nguyên vật liệu 79
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN TÂY 82
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty cổ phần Sơn Tây 82
3.2. Một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu. 82
3.3. Đánh giá chung về công tác kế toán vật liệu của công ty. 83
3.3.1. Những ưu điểm về công tác kế toán vật liệu của công ty. 83
3.3.2. Những mặt hạn chế cần hoàn thiện trong công tác kế toán vật liệu của công ty 86
3.3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu tại công ty. 87
KẾT LUẬN 94 '
LỜI NÓI ĐẦU
T
rong quá trình sản xuất kinh doanh nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để không ngừng hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, tăng tích luỹ. Do đó, các doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ chế hạch toán kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp không những bù đắp được chi phí sản xuất mà phải có lãi. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính được chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí sản xuất là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành. Từ đó giúp các doanh nghiệp tìm mọi cách để hạ thấp chi phí sản xuất ở mức tối đa hạ thấp và tiết kiệm chi phí sản xuất cũng chính là biện pháp để hạ thấp từng yếu tố của quá trình sản xuất như: Chi phí về nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí quản lý để từ đó hạ giá thành sản phẩm.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Mọi sự biến động về chi phí nguyên vật liệu đều làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy, hạ thấp và tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu là giảm một phần đáng kể chi phí sản xuất. Mặt khác, trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất nguyên vật liệu gồm nhiều chủng loại, được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau thường xuyên biến động về số lượng cũng như giá cả. Do đó, cần phải có biện pháp theo dõi quản lý từ khâu thu mua vật liệu đến khâu xuất sử dụng cho sản xuất về cả chỉ tiêu số lượng cũng như giá trị, đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra bình thường. Thông qua công tác hạch toán vật liệu sẽ làm cho doanh nghiệp sử dụng vật liệu một cách tốt nhất, tránh lãng phí từ đó giảm chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh vấn đề trọng tâm là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thì tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu cũng là vấn đề đáng được các doanh nghiệp quan tâm hiện nay.
Tại Công ty cổ phần Sơn Tây là một doanh nghiệp sản xuất thuộc ngành cơ khí với đặc điểm nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm thì việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho công ty, vì vậy điều tất yếu là công ty phải quan tâm đến khâu hạch toán chi phí nguyên vật liệu.
Nhận thức về tầm quan trọng của vật liệu đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đồng thời qua nghiên cứu thực tế công tác kế toán tại Công ty cổ phần Sơn Tây, được sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc Công ty, các cán bộ phòng kế toán Công ty, em nhận thấy kế toán vật liệu ở Công ty giữ một vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây”.
Nội dung của chuyên đề bao gồm: Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề bao gồm các nội dung chính sau:
Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây.
Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Sơn Tây.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần Sơn Tây - Tỉnh Hà Tây sẽ giúp ích cho bạn.