TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán thành phẩm – bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Hương Nam

LỜI MỞ ĐẦU

Sản xuất ra sản phẩm tốt và bán được hàng là mục tiêu chiến lược của mọi doanh nghiệp. Do đó trong quá trình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp luôn quan tâm đến việc sản xuất ra sản phẩm gì và tiêu thụ nó như thế nào. Việc tổ chức quản lý thành phẩm vì thế có ý nghĩa then chốt, không chỉ phục vụ cho quá trình tái sản xuất mà còn tác động lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể là lợi nhuận tiêu thụ.
Do tác động quan tâm đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ cần phải được thiết lập khoa học, hợp lý để cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời về tình hình thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có những biện pháp cụ thể nhằm quản lý tốt thành phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ thành phẩm, thu hồi vốn nhanh và tăng vòng quay của vốn. Kích thích sức sản xuất, góp phần tạo ra giá trị sản lượng lớn cho nền kinh tế quốc dân và thực hiện các nghĩa vụ thuế khoá, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, không ngừng hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra với mọi doanh nghiệp sao cho việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm được chính xác, toàn diện là cơ sở cho những quyết định đầu tư, những phương án sản xuất kinh doanh đúng đắn hiệu quả.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp đòng thời qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần Hương Nam – 181 Giảng Võ – Ba Đình – Hà Nội em đã lựa chọn đề tài “Kế toán thành phẩm – bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Hương Nam” làm báo cáo thực tập với nọi dung gồm những phần chính sau:
Chương I: Cơ sở lý luận về công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp sản xuất.
Chương II: Thực trạng kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hương Nam
Chương III: Phương hướng hoàn thiện, tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Hương Nam.

Kết luận
Thực hiện đề tài này, em hy vọng sẽ tái hiện được lý luận về công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Hương Nam, đồng thời góp phần hiểu biết ít ỏi của mình vào quá trình hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và nâng cao lợi nhuận tiêu thụ tại công ty, tuy nhiên do trình độ và hiểu biết còn hạn chế nên báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp của thầy cô và các bạn.
Trong thời gian thực tập, em đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô Nguyễn Ngọc Anh – trường trung học kinh tế Hà Nội, cô Nguyễn Thị Hợi – Kế toán Công ty cổ phần Hương Nam cùng các cô trong Phòng kế hoạch – tài vụ của công ty đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành báo cáo thực tập.
Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Chương I: Những vấn đề lý luận về hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 3
1.2. Bán hàng và cung cấp dịch vụ 3
2. Tính giá thành phẩm: 4
2.1. Nguyên tắc hạch toán thành phẩm. 4
2.2. Chứng từ hạch toán: 7
3. Khái niệm doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thu, nguyên tắc xác định doanh thu và kết quả bán hàng. 7
3.1. Khái niệm doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu. 7
3.2. Khái niệm các khoản giảm từ doanh thu 9
4. Các phương thức bán và thanh toán 9
4.1. Các phương thức bán 9
4.2. Các phương thức thanh toán 10
5. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. 10
6. Kế toán chi tiết thành phẩm 11
6.1. Chứng từ kế toán sử dụng 11
6.2. Trình tự và thủ tục nhập, xuất kho thành phẩm 12
6.3. Kế toán chi tiết thành phẩm 13
6.3.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 15
7. Hạch toán tổng hợp thành phẩm 16
7.1. Tài khoản sử dụng 16
7.2. Trình tự kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 16
7.2.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 16
7.2.2. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ 18
8. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán 19
8.1. Tài khoản sử dụng 19
8.2. Kế toán tổng hợp bán hàng theo các phương thức bán hàng 23
8.3. Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX. Tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc hàng hoá chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và xuất khẩu. 31
8.4. Kế toán bán hàng tại doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 31
9. Kế toán xác định kết quả bán hàng 33
9.1. Kế toán chi phí bán hàng 33
9.1.1. Tài khoản sử dụng 33
9.1.2. Nội dung hạch toán chi phí bán hàng 33
9.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 34
9.2.1. Tài khoản sử dụng 34
9.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng 35
9.3.1. Tài khoản sử dụng 35
9.3.2. Nội dung hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 36
Chương II 38
Thực trạng kế toán thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty cổ phần Hương Nam 38
I. Khái quát chung về Công ty cổ phần Hương Nam 38
1.1. Quá trình hình thành và phát triển 38
1.2. Tổ chức bộ máy quản lý 39
1.2.1. Cơ cấu bộmáy quản lý 39
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trực thuộc 40
1.3. Tổ chức công tác kế toán 42
1.3.1. Hình thức tổ chức công tác kế toán 42
1.3.2. Tổ chức bộ máy kế toán 42
1.3.3. Hình thức kế toán áp dụng 44
1.3.4. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty 45
2. Thực trạng kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Hương Nam 46
2.1. Quy trình hạch toán 46
2.2. Trình tư hạch toán 46
2.2.1. Hạch toán thành phẩm 46
2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 62
Chương III 73
Hoàn thiện kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Hương Nam 73
1. Đánh giá chung về công tác quản lý và hạch toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Hương Nam 73
1.1. Ưu điểm 73
1.2. Hạn chế 74
2. Hoàn thiện công tác quản lý và hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần Hương Nam 75
2.1. Về kỳ hạch toán 75
2.2. Hệ thống chứng từ và vận dụng tài khoản 76
2.3. Về cơ cấu lao động và phân bổ chi phí 78
Kết luận 81
Tài liệu tham khảo 82
Xem Thêm: Kế toán thành phẩm – bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Hương Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm – bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần Hương Nam sẽ giúp ích cho bạn.