TÊN ĐỀ TÀI : Luận Văn Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty bia nghệ an

LỜI NÓI ĐẦU

Không chỉ là sự tiền đề cho sự tiến hoá loài người, lao động của con người còn là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của quá trình sản suất. Lao động giữ vai trò trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Một doanh nghiệp,một xã hội được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng và đạt hiệu quả cao.
Như vậy trong các chiến lực kinh doanh của một doanh nghiệp, yếu tố con người luôn đặt ở vị trí hàng đầu. Ngoài lao động chỉ phát huy hết khả năng của mình khi sức lao động của họ bỏ ra được đền bù xứng đáng dưới dạng tiền lương. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Đây là các quy xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên.
Có thể nói rằng,tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong số ít vấn đề được cả doanh nghiệp và người lao động quan tâm. Vì vậy, việc hạch toán phân bổ chính xác tiền lương cùng các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm, tính đúng và thanh toán kịp thời tiền lương cho người lao động sẽ góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, tăng năng suất lao dộng và cải thiện đời sống con người.
Là một doanh nghiệp nhà nước, nên đối với Công ty bia Nghệ an việc xây dựng một cơ chế trả lương phú hợp, hạch toán kịp thời nhằm nâng cao đời sống lao động cho cán bộ công nhân viên càng cần thiết hơn. Nhận thức được vấn đề trên, tôi chọn đề tài :
" KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BIA NGHỆ AN "

NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ BAO GỒM BA PHẦN :
PHẦN I : Cơ sở lý luận chung của công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Doanh nghiệp.
PHẦN II : Tình hình tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty bia Nghệ an.
PHẦN III : Một số ý kiến nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty bia Nghệ an.

Để hoàn thành bản báo cáo tốt nghiệp này, tôi xin chân thành cảm ơn Thầy giáo Nguyễn Quốc Thắng giáo viên bộ môn kế toán DN cùng toàn thể cán bộ nhân viên phòng Tài chính kế toán- Công ty Bia Nghệ an đã hướng dẫn và giúp đỡ tôi nhiệt tình trong thời gian tôi thực tập và viết bài.

Nghệ an tháng 3 năm 2006.

MỤC LỤC
---
Trang
Lời nói đầu 1
Phần thứ nhất:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 3
I. Lý luận chung trong công tác tổ chức, công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 3
1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác hạch toán lao động tiền lương (thù lao lao động) và các khoản trích theo lương 3
2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 6
II. Hình thức tiền lương và các khoản trích theo lương 8
1. Tiền lương theo thời gian 9
2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 10
III. Quản lý tiền lương và các khoản liên quan 12
1. Quỹ tiền lương 12
2. Các khoản trích theo lương 14
IV. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 15
1. Thủ tục, chứng từ hạch toán 15
2. Trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân SX trực tiếp 16
3. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 17
3.1. Chứng từ và tài khoản kế toán 17
3.2. Kế toán tổng hợp phân bổ tiền lương, trích BHXH, BHYT và KPCĐ
19
Phần thứ hai:
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY BIA NGHỆ AN 24
I. Đặc điểm tình hình chung của công ty Bia Nghệ An 24
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 24
2. Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD và tổ chức quản lý SXKD 27
3. Tình hình chung về công tác kế toán của công ty Bia Nghệ An 32
II. Thực trạng tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty Bia Nghệ An. 36
1. Tình hình và công tác quản lý lao động tiền lương và các khoản trích theo lương 36
2. Tổ chức hạch toán lao động và tính tiền lương, BHXH phải trả CNV 37
2.1. Hạch toán lao động 37
2.2. Tính lương, BHXH và thanh toán tiền lương BHXH tại Công ty 39
2.3. Phương pháp tính trích BHXH, BHYT và KPCĐ ở Công ty Bia Nghệ An 46
3. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty 47


Phần thứ ba:
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY BIA NGHỆ AN 65
I. Nhận xét chung 65
II. Một số kiến nghị 67
1. Về công tác tổ chức tính toán và thanh toán lương, BHXH ở Công ty 67
2. Về công tác tổ chức hạch toán ban đầu và luân chuyển chứng từ 68
3. Về tổ chức vận dụng tài khoản ở công ty 69
4. Về tổ chức hệ thống tổ kế toán 69
Kết luận 70Xem Thêm: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty bia nghệ an
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty bia nghệ an sẽ giúp ích cho bạn.