Tên đề tài:
CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HÓA BÁCH KHOA
LỜI MỞ ĐẦU


Trong nền kinh tế thị trường có nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp (DN) muốn tồn tại, đứng vững và phát triển, cần phải tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao, mẫu mã đẹp, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Chính vì vậy doanh nghiệp sản xuất (DNSX) với vai trò là nơi tạo ra sản phẩm cần đi trước một bước trong việc tìm ra các biện pháp tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm từ đó tăng tích luỹ và mở rộng sản xuất.


Xuất phát từ yêu cầu và mục đích xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các DN đó thì biện pháp tiết kiệm chi phí có hiệu quả nhất đó là tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu (NVL) vì chi phí NVL chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất.


Để đạt được điều đó, DN không những phải lập kế hoạch chặt chẽ từ khâu thu mua, dữ trữ, xuất dùng NVL mà phải tổ chức công tác kế toán NVL phù hợp sao cho vừa có thể quản lý tổng thể toàn bộ NVL, vừa có thể quản lý cho từng thứ NVL cả về số lượng và giá trị để nắm bắt được tình hình biến động của NVL, tránh được hiện tượng lãng phí NVL nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận cho DN.


Trong thời gian thực tập tại công ty, được sự quan tâm giúp đỡ của các phòng ban chức năng, đặc biệt là phòng kế toán và GS.TS Lương Trọng Yêm; cùng sự nỗ lực của mình em đã mạnh giãn đi sâu vào nghiên cứu và lựa chọn đề tài: ”Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hoá Bách Khoa” làm luận văn tốt nghiệp của mình.

Nội dung bài luận văn gồm ba chương:
Chương 1: Các vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoá Bách Khoa.
Chương 3: M ột số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoá Bách Khoa.


Mục lục


Mở đầu
Chương 1:Các vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu trong các doang nghiệp sản xuất.
I. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
1. Khái niệm.
2. Đặc điểm của nguyên vật liệu.
II. Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
1. Vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất.
2. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu.
III. Phân loại và đánh giá nguyên liệu vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
1. Phân loại nguyên vật liệu.
2. Tính giá nguyên vật liệu.
2.1. Tính giá nguyên liệu vật liệu nhập kho.
2.2. Tính giá nguyên liệu vật liệu xuất kho.
IV. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu.
1. Chứng từ sử dụng.
2. Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu.
2.1 . Phương pháp thẻ song song.
2.2. phương pháp sổ đối chiêú luân chuyển.
2.3. Phương pháp sổ số dư.
V. Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu.
1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ.


Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoá Bách.
I. Giới thiệu chung về công ty.
1. Qúa trình hình thành và phát triển.
2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty.
3. Kết quả hoạt động kinh doanh 2004-2005.
4.Cơ cấu tổ chức quản lý và đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
4.1. Cơ cấu tổ chức quản lý.
4.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
4.2.1. Đặc điểm cơ cấu tổ chức kế toán của công ty.
4.2.2. Hình thức sổ kế toán công ty áp dụng.
II. Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Hoá Bách Khoa.
1. Phân loại .
2. Tính giá vật liệu.
2.1. Tính giá nguyên vật liệu nhập kho.
2.2. Tính giá nguyên vật liệu xuất kho.
2.3. Các chứng từ nhập-xuất nguyên vật liệu.
2.3.1. Chứng từ kế toán nhập nguyên vật liệu.
2.3.2. Chứng từ kế toán xuất nguyên vật liệu.
3. Tổ chức kế toán chi tiết nguyên vật liệu.
3.1. Phần chứng từ nhập được kê trên các loại sổ.
3.2. Phần chứng từ xuất được kê trên các loại sổ.
3.3. Trình tự ghi sổ.
3.3.1. Đối với nghiệp vụ nhập kho.
3.3.2. Đối với nghiệp vụ xuất kho vật liệu.
4. Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu.
4.1 Kế toán tổng hợp tăng nguyên vật liệu.
4.2. Hạch toán tổng hợp giảm nguyên vật liệu.
4.2.1. Xuất kho vật liệu dùng cho SXKD.
4.2.2. Vật liệu giảm do mất mát thiếu hụt.


Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hoá Bách Khoa.
I. Đánh giá thực trạng về công tác quản lý và kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Hóa Bách Khoa.
1. ưu điểm.
2. Một số tồn tại chủ yếu.
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty TNHH Hoá Bách Khoa.


Xem Thêm: Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hoá Bách Khoa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hoá Bách Khoa sẽ giúp ích cho bạn.