TÊN ĐỀ TÀI : Tiểu Luận Xác định đối tượng và phương pháp kiểm toán

NỘI DUNG

1. Đối tượng kiểm toán.
1.1. Đối tượng kiểm toán và khách thể kiểm toán.
1.2. Các yếu tố cấu thành đối tượng kiểm toán.
1.2.1. Tài liệu kế toán.
1.2.2. Thực trạng tài sản và nghiệp vụ tài chính
1.2.3. Thực trạng của hoạt động tài chính.
1.2.4. Hiệu quả và hiệu năng.
2. Hệ thống phương pháp kiểm toán.
2.1. Khái quát về hệ thống phương pháp kiểm toán.
2.1.1. Cơ sở hình thành phương pháp kiểm toán.
2.1.2. Khái quát về các phương pháp. (sơ đồ 1).
2.2. Phương pháp kiểm toán chứng từ.
2.2.1. Phương pháp kiểm toán cân đối.
2.2.2. Phương pháp đối chiếu trực tiếp.
2.2.3. Đối chiếu logic.
2.3. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ:
2.3.1. Phương pháp kiểm kê:
2.3.2. Thực nghiệm (còn gọi là phương pháp trắc nghiệm).
2.3.3. Phương pháp điều tra.
2.4. Phương pháp kiểm toán chọn mẫu.
2.4.1. Sự cần thiết và ý nghĩa của phương pháp chọn mẫu.
2.4.2. Rủi ro trong chọn mẫu và loại hình chọn mẫu trong kiểm toán.
2.4.3. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên.
2.4.4. Phương pháp chọn mẫu phi xác xuất.
2.4.5. Chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ.
3. Đối tượng kiểm toán với việc hình thành phương pháp kiểm toán.
3.1. Kiểm toán các chương trình mục tiêu quốc gia.
3.2. Kiểm toán việc phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn ấn chỉ thuế.
3.3. Kiểm toán nhà nước với doanh nghiệp nhà nước.
KẾT LUẬN.
Tài liệu này gồm 39 trang. Kiểu file: .doc
Nếu phần nào lỗi font các bạn bôi đen và chọn font Times New Roman (Mình đã test rồi, nếu có lỗi font chỉ lỗi 1 vài câu thôi)

Xem Thêm: Xác định đối tượng và phương pháp kiểm toán
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác định đối tượng và phương pháp kiểm toán sẽ giúp ích cho bạn.