Tên đề tài:
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC ĐA

LỜI NÓI ĐẦU


Như ta đã biết tài sản cố định (TSCĐ) là yếu tố không thể thiếu được trong quá trình sản xuất kinh doanh, là cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. TSCĐ có tác động mạnh mẽ đối với năng suất và chất lượng sản phẩm, thúc đẩy sản xuất phát triển đạt hiệu quả kinh tế cao.


Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cùng với sự phát triển của nền sản xuất hàng hóa và sự tiến bộ nhanh chóng của khoa học - kĩ thuật thì TSCĐ trong các doanh nghiệp sản xuất không ngừng đổi mới cả về số lượng lẫn chất lượng, do đó công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ cũng không ngừng được cải thiện và hoàn thiện. Để đáp ứng được yêu cầu đó thì việc hạch toán TSCĐ cũng phải cải tiến và hoàn thiện, có như vậy mới đảm bảo cung cấp kịp thời tài liệu cần thiết phục vụ cho yêu cầu quản lý chặt chẽ nhằm sử dụng có hiệu quả TSCĐ. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên trong quá trình thực tập và tìm hiểu thực tế tại khu du lịch sinh thái Thác Đa em đã đi sâu nghiên cứu và chọn đề tài “kế toán TSCĐ ”. Nội dung của báo cáo thực tập gồm ba phần:

Phần I
: Đánh giá thực trạng công tác kế toán của khu du lịch sinh thái Thác Đa.
Phần II: Nội dung chính của Báo cáo thực tập.
Phần III: Kết luận.


Mặc dù đã hết sức cố gắng song so trình độ còn hạn chế và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên trong quá trình viết báo cáo này không thể tránh khỏi những sai sót, vì vậy em rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong trường Trung học Thương mại Du lịch - Hà Nội và cán bộ, nhân viên ở phòng kế toán ở khu du lịch sinh thái Thác Đa để báo cáo của em đảm bảo cả về mặt lý luận và thực tiễn.


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 0
PHẦN MỘT 1
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC ĐA. 1
I. Đặc điểm tình hình của khu du lịch sinh thái Thác Đa. 1
1. Chức năng, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động và vị trí của khu du lịch sinh thái Thác Đa với ngành. 1
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị 2
3. Tổ chức bổ máy kế toán của khu du lịch sinh thái Thác Đa. 3
3.1. Đặc điểm. 3
4. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác hạch toán của khu du lịch sinh thái Thác Đa. 6
4.1. Những thuận lợi: 6
4.2. Những khó khăn. 7
II. Thực trạng công tác kế toán của khu du lịch sinh thái Thác Đa. Về phần TSCĐ. 7
1. Hạch toán chi tiết TSCĐ đại bộ phận sử dụng. 7
1.1. Hạch toán chi tiết TSCĐ tại phòng kế toán. 7
1.2. Kế toán tổng hợp TSCĐ. 8


PHẦN HAI 11
NỘI DUNG KẾ TOÁN TSCĐ VÀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ Ở KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC ĐA. 11
A. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TSCĐ 11
I. Sự cần thiết tổ chức kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp 11
1. Khái niệm TSCĐ. 11
1.1. Khái niệm: 11
1.2.Đặc điểm của TSCĐ 11
2. Yêu cầu quản lý TSCĐ. 11
3. Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ. 12
II. Phân loại và đánh giá TSCĐ. 13
1. Phân loại. 13
1.1. Phân loạitheo hình thái biểu hiện. 13
1.2. Phân loại theo đặc trưng kỹ thuật. 14
2. Đánh giá TSCĐ. 14
2.1. Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá. 14
2.2.Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại: 16
B. THỰC TRẠNG VỀ HẠCH TOÁN CÔNG TÁC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ Ở KHU DU LỊCH SINH THÁI THÁC ĐA. 16
I. TSCĐ của Khu du lịch sinh thái Thác Đa. 16
1. Phân loại theo kết cấu 17
2. Phân loại theo quyền sở hữu. 19
II. Đánh giá TSCĐ ở khu du lịch sinh thái Thác Đa. 19
1. Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá. 19
2. Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại: 20
III.Hạch toán kế toán chi tiết TSCĐ khu du lịch sinh thái Thác Đa. 20
1. Phiếu chi. 21
2. Phiếu nhập kho. 27
3. Phiếu xuất kho. 30
4. Chứng từ ghi sổ. 35
5. Phiếu thu. 40
6. Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. 47
7. Sổ Cái. 49
IV.Kế toán khấu hao TSCĐ. 57
PHẦN BA 60


KẾT LUẬN 60


Xem Thêm: Kế toán TSCĐ tại khu du lịch sinh thái Thác Đa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán TSCĐ tại khu du lịch sinh thái Thác Đa sẽ giúp ích cho bạn.