Tên đề tài:
Quản lý tiền lương và các khoản tính theo lương hiện nay của Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát
LỜI MỞ ĐẦU


Trong mọi chế độ xã hội tất cả các hoạt động để tạo ra của cải vật chất đều cần có tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động trong đó sức lao động có tính chất quyết định. Có thể nói, quá trình lao động mà công nhân dùng sức lực và trí tuệ của mình để làm việc, vậy họ phải được bù đắp vật chất để tái sản xuất sức lao động dựa trên lao động hao phí mà họ bỏ ra - phần bù đắp đó chính là tiền lương.


Trong giai đoạn hiện nay việc đảm bảo lợi ích cá nhân người lao động là một động lực cơ bản trực tiếp khuyến khích mọi người đem hết khả năng nỗ lực phấn đấu sáng tạo trong sản xuất. Để tạo điều kiện cho nhân tố con người ngày càng được chú ý coi trọng về trí lực và thể lực. Trong đó, yếu tố quyết định sẽ thúc đẩy hay kìm hãm, thậm chí làm tha hoá con người, đó chính là chế độ tiền lương và chế độ thưởng phạt đối với người lao động.


Chính vì vậy, để khuyến khích việc tăng năng suất lao động và hiệu quả của công việc đối với người lao động. Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát đã rất chú trọng và thực hiện tốt công tác tổ chức hạch toán lao động và tiền lương.


Trong thời gian học tập tại trường và quá trình thực tập vừa qua tại Công ty, bản thân em có một số suy nghĩ và chọn viết về quản lý tiền lương và các khoản tính theo lương hiện nay của Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát.


Bài báo cáo này của em được hoàn thành nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ rất nhiệt tình của Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát. Tuy nhiên, vì trình độ cuả em còn hạn chế và kinh nghiệm thực tiễn chưa nhiều nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong có được sự góp ý và lời khuyên của thầy cô giáo, cô chú, anh chị và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn nữa.

MỤC LỤC


Lời mở đầu 1
Phần I. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại các doanh nghiệp sản xuất 2
I. Chức năng và vai trò của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2
I.1 khái niệm và bản chất tiền lương 2
1. Khái niệm 2
2. Bản chất: 3
I.2 Chức năng của tiền lương. 4
I.3. Vai trò và ý nghĩa của tiền lương. 4
1. Vai trò của tiền lương: 4
2. Ý nghĩa của tiền lương. 5
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương. 6
II. các hình thức trả lương và trích theo lương của doanh nghiệp sản xuất . 6
II.1. Các hình thức trả lương 6
1. Trả lương theo thời gian: 7
2. Trả lương theo sản phẩm . 9
3. Hình thức trả lương hỗn hợp 14
4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài lương 15
II.2 - Quản lý quỹ lương trong doanh nghiệp 17
II.3- Các khoản trích theo lương 18
1- Bảo hiểm xã hội 18
2- Bảo hiểm y tế: 18
3- Kinh phí công đoàn 18
III. Kế toán tổng hợp tiền lương và cá khoản trích theo lương 19
III.1- Hạch toán lao động tiền lương 19
III.2- Tài khoản sử dụng 20
III.3- Phương pháp hạch toán kế toán. 20
III.4- Phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương 23
1- Hạch toán chi tiết. 23
2- Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương 23


Phần II. Thực trạng kế toán tiền lương và các khản rtích theo lương tại công ty DVTM Hùng phát 27
I- Quá trình hình thành công ty dịch vụ thương mại hùng phát 27
II- Chức năng, nhiệm vụ của công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát 27
III- Tổ chức bộ máy quản lý và cơ cấu sản xuất kinh doanh của công ty 28
III.1- Tổ chức bộ máy quản lý 28
III.2- Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận, phòng ban. 29
III.4- Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán 32
III.5- Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát những năm gần đây. 35
IV. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát 36
IV.1- Đặc điểm về lao động tại công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát 36
IV.2- Quy chế quản lý, sử dụng lao động và sử dụng quỹ lương . 39
V. Các hình thức tính lương và trả lương của công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát. 40
1- Cách tính lương theo chế độ (lương cơ bản). 41
2. Cách tính lương năng suất cuả công ty. 53
3. Trích BHXH, BHYT và KPCĐ: 54
4 - Hạch toán tiền lương BHXH, BHYT và KPCĐ. 55
5 . Thanh toán tiền lương BHXH, BHYT và KPCĐ. 58


Phần III. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty dịch vụ thương mại Hưng Phát 66
I. Đánh giá chung. 66
I.1- Nhận xét về hoạt động kinh doanh. 66
I. 2 - Về đội ngũ lao động của công ty. 67
I. 3 - Đánh giá hình thức trả lương của công ty. 67
II. Một số kiến nghị đề suất nhằm khắc phục những tồn tại trong các hình thức trả lương tại công ty DVTN Hưng Phát 69
II.1. Chế độ trả lương sản phẩm cuối cùng. 69
II.2. Cần phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương. 71
II.3. Về cách tính trả lương cho bộ phận gián tiếp : 73
II.4. Về nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. 73
II.5. Về quản lý thời gian lao động 73
Kết luận 75


Xem Thêm: Quản lý tiền lương và các khoản tính theo lương hiện nay của Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý tiền lương và các khoản tính theo lương hiện nay của Công ty dịch vụ thương mại Hùng Phát sẽ giúp ích cho bạn.