Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch khánh hòa đến năm 2020

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch khánh hòa đến năm 2020

  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ 4
  PHÁT TRIỂN DU LỊCH .
  1.1. TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ . . 4
  1.1.1. Khái niệm về đầu tư . 4
  1.1.2. Phân loại đầu tư . . 6
  1.2. CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ . . 7
  1.2.1. Nguồn vốn đầu tư trong nước . 7
  1.2.2. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài . 10
  1.3. DU LỊCH VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ 12
  PHÁT TRIỂN DU LỊCH
  1.3.1. Khái niệm về du lịch 12
  1.3.2. Sự cần thiết phải thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch . 13
  1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 15
  VÀO NGÀNH DU LỊCH .
  1.4.1. Sự ổn định về kinh tế, chính trị - xã hội và luật pháp đầu tư 15
  1.4.2. Lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du lịch của địa phương . 16
  1.4.3. Chính sách thu hút vốn đầu tư ở địa phương 17
  1.4.4. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng . 18
  1.4.5. Sự phát triển của đội ngũ lao động, của trình độ khoa học- công nghệ 18
  1.4.6. Sự phát triển của nền hành chính quốc gia 19
  1.4.7. Hiệu quả của các dự án thu hút đầu tư đã triển khai trong ngành 19
  1.5. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ 20
  1.5.1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế 20
  1.5.2. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả xã hội . 23
  1.6. KINH NGHIỆM THU HÚT VỐN VÀ DU KHÁCH CHO PHÁT TRIỂN
  DU LỊCH Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG KHU VỰC ASEAN .
  25
  1.6.1. Kinh nghiệm thu hút vốn và thu hút khách du lịch của Malaysia 25
  1.6.2. Kinh nghiệm thu hút vốn và thu hút khách du lịch của Thái Lan 28
  1.6.3. Kinh nghiệm thu hút vốn và thu hút khách du lịch của Singapore 31
  Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH DU
  LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN QUA . 36
  2.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA 36
  2.1.1. Chỉ tiêu khách du lịch và doanh thu du lịch . 36
  2.1.2. Điều kiện trang bị cơ sở vật chất 38
  2.1.3. Hoạt động kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch 40
  2.1.4. Về xây dựng và khai thác các tuyến, điểm du lịch . 41
  2.1.5. Về hoạt động đón khách du lịch tàu biển 41
  2.2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO
  NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA 42
  2.2.1. Điều kiện tự nhiên 42
  2.2.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông 45
  2.2.3. Hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội . 47
  2.2.4. Hệ thống thông tin liên lạc . 48
  2.2.5. Hệ thống các dịch vụ tài chính - ngân hàng 48
  2.2.6. Chính sách thu hút đầu tư . . 49
  2.2.7. Công tác xúc tiến đầu tư du lịch 49
  2.2.8. Tốc độ phát triển kinh tế . 50
  2.2.9. Môi trường tự nhiên và môi trường xã hội 51
  2.3. THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH DU LỊCH 53
  TỈNH KHÁNH HÒA TRONG THỜI GIAN QUA
  2.3.1. Tình hình thu hút đầu tư trong ngành du lịch . 53
  2.3.2. Phân tích tình hình đầu tư vốn vào ngành du lịch Khánh Hòa . 54
  2.3.3. Phân tích nguồn vốn đầu tư trong nước 56
  2.3.4. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài . 60
  2.4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO DU LỊCH
  ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH KHÁNH HÒA 64
  GIAI ĐOẠN 2001 – 2007 .
  2.4.1. Đóng góp đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh Khánh Hòa . 65
  2.4.2. Tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Khánh Hòa . 66
  2.4.3. Tác động đến tăng thu ngân sách của tỉnh Khánh Hòa 67
  2.4.4. Đóng góp vào việc giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương . 68
  2.4.4. Góp phần đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính 69
  2.5. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO 70
  NGÀNH DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA .
  2.5.1 Những thành công trong công tác thu hút các nguồn vốn đầu tư vào
  ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa thời gian vừa qua 70
  2.5.2 Những tồn tại trong thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch tỉnh Khánh
  Hòa thời gian vừa qua . . 72
  Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT
  VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH KHÁNH HÒA 76
  ĐẾN 2020 .
  3.1.QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁNH HOÀ . 76
  3.1.1. Các quan điểm phát triển du lịch đến năm 2020 76
  3.1.2. Mục tiêu phát triển du lịch đến năm 2020 . 77
  3.2. DỰ BÁO GDP, NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN DU 79
  LỊCH KHÁNH HOÀ ĐẾN NĂM 2020
  3.2.1. Dự báo GDP của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020
  79
  3.2.2. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư vào ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm
  2020 .
  80
  3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ ĐỂ ĐẢM BẢO NHU
  CẦU VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH KHÁNH HOÀ ĐẾN NĂM 83
  2020 .
  3.3.1. Huy động nguồn vốn từ các doanh nghiệp và tư nhân trong nước
  84
  3.3.2. Tiếp tục thúc đẩy phát triển các định chế tài chính nhằm tiếp vốn cho 85
  các doanh nghiệp kinh doanh du lịch Khánh Hòa .
  3.3.3. Huy động vốn qua thị trường vốn đầu tư mạo hiểm 89
  3.3.4.Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) . 91
  3.4. CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ ĐỒNG BỘ TRONG THU HÚT VỐN ĐẦU 93
  TƯ VÀO DU LỊCH KHÁNH HÒA .
  3.4.1. Thu hút đầu tư phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 theo 93
  hướng bền vững
  3.4.2. Sử dụng hợp lý nguồn vốn NSNN để hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch . 95
  3.4.3. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, hợp tác liên kết
  vùng, tìm kiếm và mở rộng thị trường . .
  97
  3.4.4. Chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch 100
  3.4.5. Các doanh nghiệp du lịch cần phải đa dạng và nâng cao chất lượng các
  sản phẩm du lịch . 101
  3.4.6. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư lành mạnh
  103
  3.4.7. Tăng cường công tác hỗ trợ các nhà đầu tư hiện có 104
  KẾT LUẬN 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 109
  PHỤ LỤC . . 111

  Xem Thêm: Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch khánh hòa đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch khánh hòa đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status