TÊN ĐỀ TÀI : Tiểu Luận Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đức tân long trong những năm gần đây

A. LỜI MỞ ĐẦU

Sau hai thập kỷ chuyển đổi cơ chế kinh tế, Viết Nam đã tiến một bước dài trên con đường phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế. Nền kinh tế Viết Nam đã từng bước phát triển, đã thu được những thành quả nhất định. Những thành tụi đó do các thành phần kinh tế kinh doanh những sản phẩm khác nhau mang lại, trong đó có ngành công nghiệp Đúc – ngành công nghiệp đúc phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế khi mà cuộc sống được nâng cao nhu cầu về cung cấp nước sạch nhất là vùng thành thị đòi hỏi không chỉ về số lượng mà cả về chất lượng.
Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, qua bao nhiêu thăng trầm công ty Đúc Tân Long là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm ông gang và các chi tiết máy bằng gang phục vụ cho cấp thoát nước, đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của ngành công nghiệp Đúc nói riêng và ngành công nghiệp nặng của Việt Nam nói chung.
Sau một thời gian thực tập tại công ty dưới sự hướng dẫn của của cô giáo và sự chỉ dẫn của cán bộ quản lý phòng tổ chức hành chính của công ty em đã hiểu được tình hình hoạt động của công ty, cũng như tầm quan trọng của ngành công nghiệp nấu luyện, đúc đặc biệt là phần nào nắm được thực tế sau khi đã học tập và nghiên cứu tại tại trường.

MỤC LỤC
A. LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1:TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY 2
I. GIỚI THIỆU VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN – VÀ NHỮNG THÀNH TỤU MÀ CÔNG TY ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 2
1. Lịch sử phát triển của công ty 2
2. Những thành tựu mà công ty đạt được 3
II GIỚI THIỆU VỀ MỤC TIÊU VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 3
1. Mục tiêu 3
2. Cơ cấu tổ chức quản lý 3
2.1. Đại hội đồng cổ đông: 3
2.2 Hội đồng quản trị: 3
2.3 Ban kiểm soát: 3
2.4 Ban lãnh đạo: 3
2.5 Kế toán trưởng: 3
PHẦN 2: TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY 3
I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐỨC TÂN LONG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 3
II MỘT SỐ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY 3
1. Điểm qua tình hình của ngành công nghiệp nấu luyện đúc kim loại gang Việt Nam: 3
2. Đặc điểm về sản phẩm và tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty Đúc Tân Long. 3
3. Đặc điểm về nguyên vật liệu của công ty Đúc Tân Long; 3
4. Đặc điểm về máy móc thiết bị 3
5. Đặc điểm về vốn và cơ sở vật chất 3
6. Đặc điểm về nguồn nhân lực để thực hiện 3
III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2007 VÀ NHỮNG NĂM SAU: 3
C. KẾT LUẬN 3


Xem Thêm: Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đức tân long trong những năm gần đây
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đức tân long trong những năm gần đây sẽ giúp ích cho bạn.