Tên đề tài:
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KĨ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20

1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20
Trung tâm nghiên cứu kinh tế - kỹ thuật thi công cơ giới (sau này là Công ty Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20) được ra đời theo Quyết định số 194/BXD-TCCB ngày 29 tháng 1 năm 1980 của Bộ trưởng Bộ xây dựng và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển.


Năm 1992 đánh dấu một sự kiện quan trọng của Trung tâm đổi tên thành Xí nghiệp xử lý nền móng và thiết kế - xây lắp thuộc Liên hiệp các xí nghiệp thi công cơ giới theo Quyết định 154/BXD-TCLĐ ngày 06 tháng 4 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ xây dựng, có nhiệm vụ chủ yếu: Nhận thầu khảo sát thiết kế, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật; san lấp mặt bằng; gia cố nền móng; thi công xây lắp các công trình công nghiệp; dân dụng và công trình đô thị.


Ngày 02 tháng 01 năm 1996, Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ký quyết định số 01/BXD-TCLĐ đổi tên Xí nghiệp xử lý nền móng và thiết kế - xây lắp thành Công ty xây dựng số 20 và ngày 31 tháng 12 năm 2002, Bộ trưởng Bộ xây dựng đã ký quyết định số 1742/QĐ-BXD đổi tên Công ty xây dựng số 20 thành Công ty Kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 (LICOGI 20).
Công ty Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 (Tên gọi tắt là LICOGI 20) trực thuộc Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng ( LICOGI) – Bộ xây dựng là doanh nghiệp hạng 1, được thành lập theo quyết định số 01 BXD/TCLĐ ngày 02/01/1996 của Bộ xây dựng và được cấp giấy phép hành nghề xây dựng.


MỤC LỤC


PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 1
1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 1
1.2 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 5
1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của công ty Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 5
1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 6
1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Kỹ thuật nền móng và Xây dựng 20 6
1.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 10
1.4 HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 14


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 20
2.1 TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 20
2.2 TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 25
2.2.1 Các chính sách kế toán chung 25
2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán. 25
2.2.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 28
2.2.4 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán. 28
2.2.5 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 31
2.3 TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ 32
2.3.1 Tổ chức kế toán Tài Sản Cố Định tại LICOGI20. 32
2.3.2 Kế toán Công cụ, dụng cụ tại LICOGI20 43


PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY KỸ THUẬT NỀN MÓNG VÀ XÂY DỰNG 20 45
3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI LICOGI20 45
3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI LICOGI20 46
3.2.1. Về tổ chức hệ thống chứng từ kế toán. 46
3.2.2. Về tổ chức hệ thống tài khoản kế toán. 46
3.2.3. Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán. 47
3.2.4. Về tổ chức hệ thống báo cáo kế toán. 47


Xem Thêm: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty kỹ thuật nền móng và xây dựng 20 sẽ giúp ích cho bạn.