Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH tại Công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng làm chuyên đề thực tập.

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH tại Công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng làm chuyên đề thực tập.


  MỤC LỤC

  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 1
  I KHÁI NIỆM ,TIÊU CHUẨN GHI NHẬN VÀ ĐẶC ĐIỂM TSCĐ . 1
  1. Khái niệm của Tài sản cố định (TSCĐ) 1
  2. Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ 1
  3. Đặc điểm của TSCĐ 1
  II PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TSCĐ 1
  1. Phân loại TSCĐ 1
  1.1 Phân loại TSCĐ căn cứ vào hình thái biểu hiện và kết cấu . 1
  1.2 Phân loại TSCĐ căn cứ vào tính chất sở hữu . 2
  1.3 Phân loại TSCĐ căn cứ vào nguồn vốn hình thành . 3
  1.4 Phân loại TSCĐ căn cứ vào mục đích và tình hình sử dụng 3
  2. Đánh giá TSCĐ 3
  2.1 Xác định nguyên giá TSCĐ . 3
  2.1.1 Nguyên giá TSCĐ hữu hình 3
  2.1.1.1 TSCĐ hữu hình mua sắm 3
  2.1.1.2 TSCĐ hữu hình loại đầu tư xây dựng do bộ phận xây dựng có hạch toán kết quả kinh doanh riêng tự làm hoặc thuê ngoài . 4
  2.1.1.3 TSCĐ hữu hình đầu tư xây dựng cơ bản không có hạch toán kết quả kinh doanh riêng tự làm 5
  2.1.1.4 TSCĐHH được cấp được điều chuyển đến 5
  2.1.1.5 TSCĐHH được cho, được biếu,được tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện thừa 5
  2.1.2 Nguyên giá TSCĐVH . 5
  2.1.2.1 TSCĐVH mua riêng biệt . 5
  2.1.2.2 TSCĐVH mua dưới hình thức trao đổi . 5
  2.1.2.3 TSCĐVH được cấp, được biếu, được tặng 6
  2.1.2.4 Quyền sử dụng đất . 6
  2.1.2.5 Quyền phát hành, bản quyền, bằng sáng chế 6
  2.1.2.6 Nhãn hiệu hàng hoá . 6
  2.1.2.7 Phần mềm máy vi tính . 6
  2.1.3 Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính . 6
  2.1.3.1 Nếu giá trị hợp lý của tài sản thuê lớn hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tài sản tối thiểu 6
  2.1.3.2 Nếu giá trị hợp lý của tài sản thuê bé hơn hoặc bằng giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tài sản . 6
  2.2 Các trường hợp được thay đổi Nguyên giá TSCĐ 6
  2.3 Giá trị còn lại của TSCĐ . 6
  III. KẾ TOÁN TĂNG, GIẢM TSCĐ 7
  1. Kế toán tăng TSCĐHH: . 7
  1.1 Chứng từ sử dụng 7
  1.2 Phương pháp hạch toán chi tiết tăng tài sản cố định hữu hình(TSCĐHH) 7
  1.2.1 Sổ sách sử dụng 7
  1.2.2 Trình tự ghi sổ 7
  1.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp tăng TSCĐHH . 7
  2. Kế toán giảm TSCĐHH . 8
  2.1 Chứng từ sử dụng 8
  2.2 Phương pháp hạch toán chi tiết giảm TSCĐHH . 8
  2.2.1 Sổ sách sử dụng 8
  2.2.2 Trình tự ghi sổ 8
  2.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp giảm TSCĐHH 8
  2.3.1 Tài khoản sử dụng 8
  2.3.2 Phương pháp hạch toán . 8
  3. Kế toán tăng TSCĐVH 10
  3.1 Chứng từ sử dụng 10
  3.2 Phương pháp hạch toán chi tiết tăng TSCĐVH 10
  3.2.1 Sổ sách sử dụng 10
  3.2.2 Trình tự ghi sổ 11
  3.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp tăng TSCĐVH . 11
  4. Phương pháp hạch toán tổng hợp tăng TSCĐVH 11
  4.1 Chứng từ sử dụng 11
  4.2 Phương pháp hạch toán chi tiết giảm TSCĐVH . 11
  4.2.1 Sổ sách sử dụng 11
  4.2.2 Trình tự ghi sổ 11
  4.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp giảm TSCĐVH 11
  4.3.1 Tài khoản sử dụng 11
  4.3.2 Phương pháp hạch toán . 11
  IV. KẾ TOÁN KHẤU HAO TSCĐ 13
  1. Khái niệm khấu hao TSCĐ (KHTSCĐ) 13
  2. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 13
  3. Tài khoản sử dụng . 14
  4. Phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ 14
  V. KẾ TOÁN SỬA CHỮA TSCĐ 16
  1. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ . 16
  1.1 Chứng từ sử dụng 16
  1.2 Phương pháp hạch toán chi tiết sửa chữa thường xuyên TSCĐ . 17
  1.2.1 Sổ sách sử dụng 17
  1.2.2 Trình tự ghi sổ 17
  1.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp sửa chữa thường xuyên TSCĐ . 17
  2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ . 17
  2.1Chứng từ sử dụng . 17
  2.2 Phương pháp hạch toán chi tiết sửa chữa lớn TSCĐ . 17
  2.2.1Sổ sách sử dụng . 17
  2.2.2 Trình tự ghi sổ 17
  2.3 Phương pháp hạch toán tổng hợp sửa chữa lớn TSCĐ 17
  2.3.1Tài khoản sử dụng . 17
  2.3.2 Phương pháp kế toán sửa chữa lớn TSCĐ 17
  2.3.3 Sơ đồ hạch toán tổng hợp sửa chữa TSCĐ . 19
  VI. TỔ CHỨC SỔ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TSCĐ . 20
  1. Hình thức kế toán nhật ký chung 20
  2. Hình thức kế toán nhật ký - sổ cái 21
  3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 23
  4. Hình thức sổ kế toán nhật ký - chứng từ 26
  PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐỒ THỊ ĐÀ NẴNG 28
  A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ DÀ NẴNG 28
  I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Công trình đô thị Đà nẵng . 28
  1.Quá trình hình thành của công ty . 28
  2. Quá trình phát triển của công ty 28
  II. Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý kinh doanh tại Công ty Công trình đô thị Đà nẵng 29
  1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 29
  2. Đặc điểm tổ chức hoạt động quản lý của công ty . 31
  2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 31
  2.2Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban . 31
  III. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty Công trình đô thị Đà nẵng 32
  1. Tổ chức bộ máy kế toán . 32
  2. Hình thức kế toán áp dụng . 33
  B. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG 34
  I. Đặc điểm phân loại TSCĐ tại công ty 34
  1. Đặc điểm TSCĐ sử dụng tại công ty . 34
  2. Phân loại TSCĐ tại công ty 35
  3. Xác định nguyên giá TSCĐ 36
  4. Phương pháp khấu hao TSCĐ 37
  II. Nội dung kế toán tăng,giảm TSCĐ tại công ty 38
  1. Trình tự thủ tục kế toán 38
  2. Kế toán tăng TSCĐ 39
  3. Kế toán giảm TSCĐ . 42
  4. Kế toán khấu hao TSCĐ . 46
  5. Kế toán sửa chữa TSCĐ 49
  PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TSCĐ TẠI CÔNG TY
  CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG 52
  I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG 52
  1. Ưu điểm 52
  2. Nhược điểm 52
  II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY . 52


  Xem Thêm: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH tại Công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng làm chuyên đề thực tập.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH tại Công ty Công trình Đô thị Đà Nẵng làm chuyên đề thực tập. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status