Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán tài sản cố định(TSCĐ) và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty TNHH MTV thực phẩm FO

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tài sản cố định(TSCĐ) và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty TNHH MTV thực phẩm FO


  LỜI MỞ ĐẦU
  Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Đối với các Doanh Nghiệp,TSCĐ là nhân tố đẩy mạnh quá trình sản xuất kinh doanh thông qua việc nâng cao năng suất của người lao động. Bởi vậy TSCĐ được xem như là thước đo trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Trong những năm qua, vấn đề nâng cao hiệu quả của việc sử dụng TSCĐ đặc biệt được quan tâm. Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐ mà còn phải biết khai thác có hiệu quả nguồn tài sản cố định hiện có. Do vậy một Doanh Nghiệp phải tạo ra một chế độ quản lý thích đáng và toàn diện đối với TSCĐ, đảm bảo sử dụng hợp lý công suất TSCĐ kết hợp với việc thường xuyên đổi mới TSCĐ.
  Kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý TSCĐ của một Doanh Nghiệp. Kế toán TSCĐ cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình TSCĐ của Doanh Nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên những thông tin ấy,các nhà quản lý sẻ có được những phân tích chuẩn xác đẻ ra những quyết định kinh tế. Việc hạch toán kế toán TSCĐ phải tuân theo các quy định hiện hành của chế độ tài chính kế toán. Để chế độ tài chính kế toán đến được với Doanh Nghiệp cần có một quá trình thích ứng nhất định. Nhà nước sẻ dựa vào tình hình thực hiện chế độ ở các Doanh Nghiệp, tìm ra những vướng mắc để có thể sửa đổi kịp thời.
  Công ty TNHH MTV thực phẩm FOODINCO là một công ty chuyên sản xuất chế biến bột mỳ. Tài sản cố định (TSCĐ) đóng một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Do đặc thù của nghành sản xuất kinh doanh,các tài sản cố định(TSCĐ) được sử dụng tại công ty hầu hết là các loại máy móc dây chuyền sản xuất. Trong những năm qua,Công ty đã mạnh dạn đầu tư vốn vào các loại TSCĐ, đặc biệt là các loại máy móc thiết bị dây chuyên sản xuất, đồng thời từng bước hoàn thiện quá trinh hạch toán kế toán tài sản cố định(TSCĐ). Bên cạnh những thành quả đã đạt được, công ty vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục.
  Từ những tìm hiểu của cá nhân trong quá trình thực tập tại công ty TNHH MTV thực phẩm FOODINCO em nhận thức được tầm quan trọng của tài sản cố định(TSCĐ) tại công ty, em quyết định đi sâu và nghiên cứu đề tài “Hạch toán tài sản cố định(TSCĐ) và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty TNHH MTV thực phẩm FOODINCO”.
  Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:
  Phần I/ Cơ Sở Lý Luận Về Hạch Toán Tài Sản Cố Định(TSCĐ) Và Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Tài Sản Cố Định(TSCĐ) Tại Doanh Nghiệp
  Phần II/ Thực Trạng Về Công Tác Hạch Toán Tài Sản Cố Định(TSCĐ) Và Phân Tích Hiệu Quả Sử Dụng Tài Sản Cố Định(TSCĐ) Tại Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm FOODINCO
  Phần III/ Một Số Nhận Xét, Đánh Gía Về Công Tác Hạch Toán Tài Sản Cố Định(TSCĐ) Và Các Gỉai Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Qủa Sử Dụng TSCĐ Tại Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm FOODINCO

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  PHẦN I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI DOANH NGHIỆP 3
  I. Khái niệm và đặc điểm tài sản cố định. 3
  1. Khái niệm 3
  2. Đặc điểm 3
  II. Phân loại và tính giá TSCĐ 3
  1. Phân loại TSCĐ 3
  2. Tính giá TSCĐ 4
  III. Kế toán tăng giảm TSCĐ 6
  1. Chứng từ sử dụng. 6
  2. Kế toán chi tiết TSCĐ 6
  3. Kế toán tổng hợp biến động tăng giảm TSCĐ 6
  IV. Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ 9
  1. Một số khái niệm 9
  2. Nguyên tắc trích khấu hao. 10
  3. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 10
  4. Phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ 12
  V. Kế toán sửa chửa TSCĐ 14
  1. Kế toán sửa chửa thường xuyên. 14
  2. Kế toán sửa chửa lớn TSCĐ
  VI. Phân tích hiệu quả sử dụngTSCĐ trong doanh nghiệp. 16
  1. Khái niệm phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 16
  2. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả sử dụngTSCĐ 17
  3. Phương pháp phân tích. 17
  4 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 17
  PHẦN II/ THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TSCĐ VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM FOODINCO 19
  A. Khái quát chung về công ty TNHH MTV thực phẩm FOODINCO 19
  I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV thực phẩm FOODINCO 19
  1. Quá trình hình thành. 19
  2. Quá trình phát triển. 19
  II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại nhà máy. 20
  3. chức năng,nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán. 21
  III. Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 22
  B. Thực tế về công tác hạch toán TSCĐ tại công ty TNHH MTV thực phẩm FOODINCO 23
  I. Đặc điểm và đánh giá TSCĐ tại công ty. 23
  1. Đặc điểm TSCĐ 23
  II. Phân loại và tính giá TSCĐ
  1. Phân loại TSCĐ
  2. Tính giá TSCĐ
  2.1. Nguyên giá TSCĐ
  III. Kế toán tăng giảm TSCĐ 24
  1. Chứng từ sử dụng. 26
  2. Kế toán chi tiết TSCĐ 28
  3. Kế toán tổng hợp biến động tăng giảm TSCĐ 29
  IV. Kế toán hao mòn và khấu hao TSCĐ 32
  1. Một số khái niệm 33
  2. Nguyên tắc trích khấu hao. 33
  3. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ 33
  4. Phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ 34
  V. Kế toán sửa chửa TSCĐ34
  1. Kế toán sửa chửa thường xuyên. 35
  2. Kế toán sửa chửa lớn TSCĐ 35
  VI. Phân tích hiệu quả sử dụngTSCĐ trong doanh nghiệp. 37
  1. Khái niệm phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ 37
  2. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả sử dụngTSCĐ 38
  3. Phương pháp phân tích. 39
  4 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ 40

  PHẦN III/ MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TSCĐ VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM FOODINCO 45
  I. Đánh giá về công tác quản lý, sử dụng và hạch toán TSCĐ tại Công ty TNHH MTV thực phẩm FOODINCO:. 45
  1. Về công tác quản lý TSCĐ: 453
  1.1. Ưu điểm: 453
  1.2. Hạn chế. 453
  2. Về công tác hạch toán tài sản cố định. 453
  2.1. Ưu điểm 453
  2.2. Hạn chế. 464
  II. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công Ty TNHH MTV pthực phẩm FOODINCO 475
  1. Hoàn thiện quy trình ra quyết định mua sắm TSCĐ475
  2.Tăng cường đổi mới công nghệ, quản lý sử dụng và bảo dưỡng TSCĐ 475
  3. Thanh lý, xử lý các TSCĐ không dùng đến. 486
  KẾT LUẬN 497


  Xem Thêm: Hạch toán tài sản cố định(TSCĐ) và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty TNHH MTV thực phẩm FO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tài sản cố định(TSCĐ) và phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty TNHH MTV thực phẩm FO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status