Hoàn thiện kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng tại Công ty xổ phần hỗ trợ và phát triển tin học
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Chương I : Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 3
I. Đặc điểm hoạt động bán hàng ảnh hưởng tới công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3
1. Đặc điểm hoạt động bán hàng 3
2. Yêu cầu quản lý công tác bán hàng, xác định kết quả bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh thương mại. 4
3. Nhiệm vụ của kế toán trong công tác bán hàng, xác định kết quả bán hàng. 4
II. Nội dung công tác kế toán bán hàng ở doanh nghiệp kinh doanh thương mại. 6
1. Các phương thức bán hàng. 6
2. Phương thức thanh toán trong kinh doanh thương mại. 7
3. Nội dung một số khái niệm chủ yếu liên quan kế toán bán hàng 7
4. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán 8
5. Tổ chức kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 10
6. Tổ chức kế toán xác định kết quả bán hàng 14
7. Tổ chức sổ sách kế toán bán hàng và xác định kết quả 15
Chương II : Tình hình thực tế về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàngtại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển tin học (hipt) 16
I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty (hipt) 16
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 16
2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty 17
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty 19
4. Tổ chức công tác kế toán 24
II. thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển tin học (hipt) 29
1. Các phương thức bán hàng 29
3. Kế toán chi phí bán hàng 35
4. Kế toán chi phí quản lý Doanh nghiệp 36
5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 38
Chương III : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển tin học (HIPT) 40
I. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở Công ty. 40
1. Những ưu điểm 40
2. Những tồn tại hạn chế cần khắc phục 41
3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 42
Kết luận 45
Tài liệu tham khảo 46


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng tại Công ty xổ phần hỗ trợ và phát triển tin học
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng tại Công ty xổ phần hỗ trợ và phát triển tin học sẽ giúp ích cho bạn.