Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần và dịch vụ HH
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Lời nói đầu 1
Phần thứ nhất: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở DOANH NGHIỆP 3
I. Khái niệm, đặc điểm tiền lương, nhiệm vụ kế toán tiền lương các khoản trích theo lương 3
1. Khái niệm tiền lương và bản chất kinh tế của tiền lương 4
2. Đặc điểm của tiền lương 6
3. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 7
II. Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 7
1. Các hình thức tiền lương 8
a. Hình thức tiền lương theo thời gian 8
b. Hình thức tiền lương theo sản phẩm 10
2. Quỹ tiền lương 14
3. Quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ 16
III. Hạch toán số lượng, thời gian và kết quả lao động 18
1. Hạch toán số lượng lao động 18
2. Hạch toán thời gian lao động 19
3. Hạch toán kết quả lao động 20
4. Hạch toán thanh toán lương với người lao động 21
IV. Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 23
1. Hạch toán tổng hợp tiền lương và tình hình thanh toán
với người lao động 23
2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương 26
3. Tổ chức sổ hạch toán tổng hợp về tiền lương và các khoản trích theo lương 30
Phần thứ II: TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI $DV HÀNG HOÁ 32
I. Khái quát về Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ hàng hoá 32
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 33
2. Nhiệm vụ của các phòng ban 37
3. Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 42
II. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty. 49
1. Qui mô và cơ cấu lao động tại Công ty 49
2. Các hình thức trả lương và phạm vi áp dụng 50
3. Tổ chức hạch toán tiền lương và tính lương, BHXH phải
trả công nhân viên 52
a. Hạch toán lao động 52
b. Hạch toán tiền lương 53
c. Hạch toán các khoản trích theo lương 59
4. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương 62
Phần thứ ba: NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG Ở CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HOÁ
68

1. Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 69
a.ưu điểm 67
b. Nhược điểm 71
2. Môt số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương ở Công ty. 71
Kết luận 73


Xem Thêm: Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần và dịch vụ HH
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần và dịch vụ HH sẽ giúp ích cho bạn.