Hoàn thiện kế toán chi phí xây lắp và tính GTSP xây lắp trong CT TNHH đầu tư và XD Hoàng Sơn
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU


CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
1.1 . Đặc điểm của nghành xây dựng cơ bản, của sản phẩm xây lắp

1.2. Những vấn đề chung về chi phí xây lắp và giá thành sản phẩm xây lắp
1.2.1. Chi phí xây lắp
1.2.1.1. Khái niệm và bản chất của chi phí xây lắp
1.2.1.2. Phân loại chi phí xây lắp
1.2.2. Giá thành sản phẩm
1.2.2.1. Khái niệm, chức năng giá thành sản phẩm
1.2.2.2. Các loại giá thành sản phẩm xây lắp
12.3. Mối quan hệ giữa chi phí xây lắp và giá thành sản phẩm

1.3. Kế toán tập hợp chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
1.3.1. Vai trò và yêu cầu của kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.3.2. Kế toán tập hợp chi phí xây lắp xây lắp.
1.3.2.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí xây lắp
1.3.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí xây lắp
1.3.2.3. Phương pháp kế toán .
1.3.2.3.1. Tổ chức hạch toán ban đầu
1.3.2.3.2. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
1.3.2.3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán
1.3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang trong DN xây lắp.
1.3.4. Tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.3.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp.
1.3.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm.
1.3.4.2.1. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.
1.3.4.2.2. Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp.

1.4. Kế toán chi phí xây lắp và giá thành sản phẩm ở một số nước phát triển.
Kế toán Mỹ
Kế toán Pháp

CHƯƠNG II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN.

2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức công tác kế toán tại Công ty Đầu tư và xây dựng Hoàng Sơn.
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và tổ chức quản lý.
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán .
2.1.3.1. Đặc điểm bộ máy kế toán .
2.1.3.2. Hình thức kế toán áp dụng.

2.2. Thực trạng kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Hoàng Sơn.
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Hoàng Sơn.
2.2.1.1. Đặc điểm phân loại chi phí xây lắp ở Công ty.
2.2.1.2. Đối tượng tập hợp chi phí xây lắp
2.2.1.3. Đối tượng tính giá thành sản phẩm
2.2.2. Phương pháp Kế toán tập hợp chi phí xây lắp ở Công ty Đầu tư và xây dựng Hoàng sơn.
2.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
2.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công.
2.2.2.4. Kế toán chi phí xây lắp chung.
2.2.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí xây lắp toàn Công ty.
2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang toàn Công ty.
2.2.4.Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Hoàng Sơn.
2.2.5. Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Hoàng Sơn.
2.2.5.1. Ưu điểm.
2.2.5.2. Những tồn tại cần khắc phục.
2.2.5.3. Nguyên nhân tồn tại
CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG SƠN.
3.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán chi phí xây lắp và giá thành sản phẩm.
3.2. Nội dung và yêu cầu của việc hoàn thiện
3.3. Nguyên tắc hoàn thiện hạch toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm.
3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty Hoàng Sơn.
3.4.1. Đối với khoản mục chi phí nhân công trực tiếp.
3.4.2. Đối với khoản mục chi phí sử dụng máy thi công.
3.4.3. Đối với khoản mục chi phí sản xuất chung.
3.4.4. Về tài khoản công cụ dụng cụ
3.4.5. Áp dụng máy vi tính trong công tác kế toán .

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong CT TNHH đầu tư và XD Hoà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong CT TNHH đầu tư và XD Hoà sẽ giúp ích cho bạn.