Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần 1 3
Lý luận chung về kế toán lưu chuyển hàng hoá 3
xuất khẩu trong doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 3

1. Sự cần thiết phải quản lý và kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu. 3
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xuất khẩu . 3
1.1.1. Khái niệm. 3
1.1.2. Ý nghĩa. 3
1.1.3 . Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 4
1.1.4. Các hình thức xuất khẩu. 5
1.1.5. Các phương thức kinh doanh xuất khẩu. 6
1.1.6. Các phương thức thanh toán trong hoạt động xuất khẩu. 7
1.1.7. Giá cả và tiền tệ áp dụng trong xuất khẩu. 13
1.2. Yêu cầu quản lý hoạt động lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu. 14
1.3. Nhiệm vụ kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu. 15
2. Kế toán quá trình tạo nguồn hàng xuất khẩu. 15
2.1. Các phương thức tạo nguồn hàng. 15
2.2. Kế toán quá trình tổ chức nguồn hàng. 17
2.2.1. Tính giá hàng nhập kho. 17
2.2.2. Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ. 17
2.2.3. Hạch toán chi tiết quá trình tạo nguồn hàng. 19
2.2.4 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 20
2.2.5. Hạch toán tổng hợp quá trình tạo nguồn hàng. 21
3. Hạch toán quá trình xuất khẩu hàng hoá. 24
3.1. Những vấn để chung về xuất khẩu hàng hoá. 24
3.1.1. Thời điểm xác định hàng hoàn thành xuất khẩu. 24
3.2. Hạch toán quá trình xuất khẩu. 24
3.2.1. Trình tự, thủ tục xuất khẩu hàng hoá. 24
3.2.2. Chứng từ sử dụng trong kế toán xuất khẩu hàng hoá: 25
3.2.3. Tài khoản sử dụng: 26
3.2.4. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá 26
3.2.4.1. Hạch toán nghiệp vụ xuất khẩu trực tiếp [IMG]http://www.thegioi************/images/smilies/frown.png[/IMG]Sơ đồ số 12 ) 26
3.2.4.2. Hạch toán nghiệp vụ xuất khâủ uỷ thác. 28
4. Chuẩn mực kế toán quốc tế về lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu. 30
5. Đặc điểm kế toán ở một số nước về lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu. 30
5.1.Kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu ở Mỹ. 31
5.1.1. Cách tính giá hàng tồn kho 31
5.1.2. Hạch toán quá trình tạo nguồn hàng trong trường hợp mua ngoài. 31
5.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng xuất khẩu. 32
5.2. Kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu tại Pháp. 34
5.2.1. Kế toán tạo nguồn hàng xuất khẩu. 34
5.2.2. Hạch toán quá trình tiêu thụ hàng xuất khẩu. 36
Phần 2 37
Thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hoá 37
xuất khẩu tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu 37

1. Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 37
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 37
1.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 38
1.2.1.Hoạt động sản xuất của công ty. 38
1.2.2. Hoạt động kinh doanh thương mại. 39
1.2.3 .Các hoạt động khác. 40
1.3. Tình hình phát triển của Doanh nghiệp. 40
1.3.1.Thị trường kinh doanh. 40
1.3.2. Phân tích một số chỉ tiêu phát triển qua những năm gần đây. 42
1.4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh. 43
1.5. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty. 45
1.6. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công. 46
1.7. Hệ thống chứng từ và tài khoản sử dụng. 49
1.7.1.Hệ thống tài khoản 49
1.7.2. Hệ thống chứng từ kế toán sử dụng trong công ty. 50
1.8. Hệ thống sổ và báo cáo kế toán sử dụng trong doanh nghiệp . 51
1.9. Đặc điểm chính sách kế toán một số nghiệp vụ cơ bản. 51
2.Thực trạng kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu 52
2.1.Thực trạng kế toán tạo nguồn hàng xuất khẩu tại công ty sản xuất bao bì hàng xuất khẩu 52
2.1.1.Các phương thức tạo nguồn hàng xuất khẩu. 52
2.1.2. Kế toán tạo nguồn hàng xuất khẩu tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 53
2.1.2.1. Chứng từ sử dụng. 53
2.1.2.2.Hạch toán quá trình tổ chức nguồn hàng. 54
3.2. Thực trạng hạch toán quá trình xuất khẩu hàng hoá tại công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 65
3.2.1. Nguyên tắc hạch toán tại công ty. 65
3.2.2.Quy trình xuất khẩu[IMG]http://www.thegioi************/images/smilies/frown.png[/IMG]Sơ đồ số 21) 66
3.2.3. Chứng từ sử dụng. 67
2. NHận xét và đánh giá chung 85
2.1.Về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. 85
2.2. Về công tác quản lý hoạt động kinh doanh tại công ty. 87
2.3. Về công tác tổ chức kế toán tại công ty. 88
2.4.Về kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu của công ty sản xuất bao bì và hàng xuất khẩu. 88
3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu. 91
Kết luận 101


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất k
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán lưu chuyển hàng hoá xuất khẩu tại Công ty sản xuất bao bì và hàng xuất k sẽ giúp ích cho bạn.