Kiểm toán báo cáo tài chính các dự báo do Công ty kiểm toán và định fía Việt Nam thực hiện
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN 3
I. Khái quát về dự án 3
1.Khái niệm về dự án và các loại hình dự án 3
2. Các bước hình thành và triển khai dự án 6
3. Các yếu tố cơ bản của một dự án 9
II. Khái quát chung về kiểm toán báo cáo tài chính các dự án 15
1. Chuẩn bị kiểm toán 17
1.1. Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán 17
1.2. Thu thập thông tin cơ sở và thông tin về nghĩa vụ pháp lý liên quan đến dự án 19
1.3. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán đối với dự án 20
1.4. Thẩm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của dự án 21
1.5. Khai triển kế hoạch và chương trình kiểm toán 22
2. Thực hiện công việc kiểm toán 24
2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát (thử nghiệm tuân thủ) 25
2.2. Thực hiện thủ tục phân tích (quy trình phân tích) 27
2.3. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 28
3. Kết thúc công việc kiểm toán 29
3.1. Thẩm tra sự kiện bất ngờ và sự kiện tiếp theo 29
3.2. Đánh giá kết quả và lập báo cáo kiểm toán 30
3.3. Thư quản lý 30
PHẦN II: THỰC TRẠNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN
DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) THỰC HIỆN 32

I. Tổng quan về công ty vae 32
1. Lịch sử hình hình thành và phát triển của VAE 32
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tạiVAE 35
3. Hệ thống kiểm soát nội bộ của VAE 37
3.1. Hệ thống kế toán 37
3.2. Chế độ tiền lương và thu nhập 38
3.3. Việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên 38
3.4. Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ do VAE cung cấp 39
II. Kiểm toán báo cáo tài chính các dự án do vae thực hiện 40
1. Lập kế hoạch kiểm toán 41
1.1. Thu thập thông tin cơ sở về dự án 42
1.2. Thẩm tra và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của dự án 46
1.3. Triển khai kế hoạch và chương trình kiểm toán 49
1.3.1. Mục tiêu kiểm toán đối với dự án XYZ 49
1.3.2. Phương pháp tiếp cận kiểm toán 54
1.3.3. Xác định công việc thực hiện 54
1.3.4. Phân công công việc kiểm toán cho các kiểm toán viên 55
2. Thực hiện kiểm toán 56
2.1. Kiểm toán khoản mục tiền 57
2.2. Kiểm toán khoản mục tài sản cố định 66
2.3. Kiểm toán khoản mục chi dự án. 69
2.4. Kiểm toán khoản mục tạm ứng (tài khoản đặc biệt). 72
2.5. Kiểm toán sao kê chi tiêu. 75
3. Hoàn thành kiểm toán. 75
PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG
TÁC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN DO CÔNG TY KIỂM

TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) THỰC HIỆN. 81
I. Đánh giá tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính các dự do
VAE thực hiện 81
1. Những ưu điểm trong quá trình hoạt động kiểm toán của VAE 82
2. Những nhược điểm trong quá trình hoạt động kiểm toán của VAE 83
3. Đánh giá tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài chính các dự án
do VAE thực hiện 84
II. Phương hướng hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán báo cáo
tài chính các dự án do VAE thực hiện. 85
1. Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán báo cáo tài
chính các dự án do VAE thực hiện 85
2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán báo
cáo tài chính các dự án do VAE thực hiện 86
2.1. Hoàn thiện các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán 86
2.2. Hoàn thiện hồ sơ và giấy tờ làm việc 87
2.3. Hoàn thiện về kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán 88
KẾT LUẬN 91


Xem Thêm: Kiểm toán báo cáo tài chính các dự báo do Công ty kiểm toán và định fía Việt Nam thực hiện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán báo cáo tài chính các dự báo do Công ty kiểm toán và định fía Việt Nam thực hiện sẽ giúp ích cho bạn.