Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính GTSP xây lắp tại xí nghiệp 296 - Công ty 319 BQP
MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu 1
PHẦN I: giới thiệu chung về Công ty giấy Bãi Bằng 2
I. Quá trình ra đời và phát triển của Công ty giấy Bãi Bằng. 2
1. Giai đoạn 1970-1974: Giai đoạn khai sinh nhà máy. 2
2. Giai đoạn 1975-1982: giai đoạn xây dựng và chuẩn bị sản xuất. 2
3. Giai đoạn 1983-1992: Mười năm đi vào sản xuất kinh doanh. 5
4. Giai đoạn 1992-1997: Năm năm đổi mới. 6
5. Giai đoạn 1998-nay: 7
II. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty giấy Bãi Bằng. 7
1. Tình hình sản xuất trong vài năm gần đây. 7
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 8
2.1. Đặc điểm mặt hàng sản xuất kinh doanh. 8
2.2. Đặc điểm thị trường. 8
III. Công tác tổ chức nhân sự của công ty giấy Bãi Bằng . 9
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ản xuất kinh doanh của công ty giấy Bãi Bằng . 9
1.1 Khối hành chính sự nghiệp. 9
1.2. Khối sản xuất bao gồm: 11
2. Công tác nhân sự. 13
2.1 Công tác tiền lương. 13
2.2 Bố trí sử dụng lao động. 13
2.3 Đào tạo và bồi dưỡng lao động. 13
Phần II: Cơ sở lý luận về chất lượng, quản lý chất lượng và yếu tố con người trong quản lý chất lượng. 15
I. Khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng. 15
1. Khái niệm về chất lượng. 15
2. Khái niệm Quản lý chất lượng. 15
II. Các quan điểm về con người của các nhà kinh tế. 19
1. Quan điểm của Taylor: 19
2. Lý thuyết hành vi trong lãnh đạo. 20
3. Lý thuyết thoả mãn nghề nghiệp(Lý thuyết 2 nhân tố). 21
4. Lý thuyết nhu cầu của Maslow. 23
III. Vai trò và yếu tố con người trong “Quản lý chất lượng”. 24
1. Người lãnh đạo. 24
2. Cán bộ công nhân viên. 25
Phần III: Nhân tố con người trong công tác quản lý chất lượng tại Công ty giấy Bãi Bằng. 27
I. Phân tích chất lượng lao động trong Công ty giấy Bãi Bằng. 27
1. Về trình độ văn hoá. 27
2. Về độ tuổi lao động. 28
3.Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tay nghề. 28
3.1. Đối với công nhân. 28
3.2. Cán bộ quản lý. 29
4. Nhận thức về chất lượng. 29
4.1. Nhận thức của cán bộ quản lý cấp cao. 29
4.2. Nhận thức của cán bộ cấp phân xưởng. 30
4.3.Đội ngũ công nhân. 31
5. ý thức thực hiện quản lý chất lượng tai Công ty giấy Bãi Bằng. 31
5.1. Cán bộ quản lý cấp phân xưởng. 31
5.2. Đối với người công nhân. 31
III. Tình hình khai thác nhân tố con người trong công tác quản lý chất lượng tại Công ty giấy Bãi Bằng trong những năm qua. 32
1. Công tác tuyển chọn. 32
2. Công tác đào tạo. 33
3. Các hình thức động viên khuyến khích người lao động. 34
4. Phân loại lao động. 35
4.1. Mục đích. 35
4.2. Tiêu chuẩn để phân loại lao động. 35
IV. Đánh giá chung 38
1. Những thành tựu đạt được. 38
2. Những tồn tại. 39
2.1. Đối với công tác tuyển chọn lao động 39
2.2. Công tác đào tạo và giáo dục. 40
2.3. Nhận thức về quản lý chất lượng. 40
2.4. Các chính sách, chế độ, biện pháp nhằm kích thích khả năng sáng tạo của người lao động chưa đạt hiệu quả cao. 41
2.5. Các phong trào văn hoá trong công ty. 41
2.6. Công tác quản lý điều hành của công ty còn yếu. 41
Phần VI: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động 42
1. Công tác tuyển chọn 42
2. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và đào tạo về chất lượng 45
2.1. Tăng cường nhận thức và cam kết của lãnh đạo trong việc quản lý chất lượng 45
2.2. Giáo dục và đào tạo về quản lý chất lượng cho cán bộ công nhân viên trong công ty. 46
3. Thực hiện phong trào 5S 47
5. Các chương trình kích thích khả năng lao động sáng tạo của nguồn nhân lực 50
6. Xây dựng nền văn hoá chất lượng 50
Kết luận 57


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp 296 - Công ty 3
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp 296 - Công ty 3 sẽ giúp ích cho bạn.