Kế toán tập hợp CPSX & tính GTSP tại xí nghiệp xây lắp 24 - Công ty XDCN nhẹ số 1
LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trưòng, mục đích kinh doanh của tất cả các Doanh nghiệp sản xuất đều là tối đa hoá lợi nhuận, hay nói cách khác, nhiệm vụ kinh doanh chủ yếu của Doanh nghiệp là không ngừng nâng cao hiệu quả và mở rộng sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc phấn đấu không ngừng tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm là một trong những nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác quản lý kinh tế, quản trị doanh nghiệp .
Tính đúng, đủ, hợp lý, chính xác chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm sẽ giúp các Doanh nghiệp trong việc kiểm tra, giám sát chi phí , đưa ra các quyết định đúng đắn kịp thời. Đồng thời cũng giúp cho các nhà quản lý có thể phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn có hiệu quả, tiết kiệm hay lãng phí để có biện pháp hạ giá thành sản phẩm, mang lợi nhuận tối đa. Tiết kiệm chi phí , hạ giá thành sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đố mới là con đường đi đến sự thành công. Như vậy hạch toán chi phí sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác hạch toán kế toán ở bất kỳ doanh nghiệp nào.
Trong các ngành sản xuất, ngành công nghiệp xây dựng cơ bản là ngành có đặc thù riêng, tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng trong việc xây lắp cơ sở hạ tầng và công cuộc CNH, HĐH đất nước. Cũng như các Doanh nghiệp khác, tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm xây lắp là mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với xí nghiệp xây lắp 24 - thuộc Công ty xây dựng công nghiệp nhẹ số 1 - một trong nhiều Doanh nghiệp Nhà nước đã hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực XDCB.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong kế toán trong Doanh nghiệp xây lắp, sau một thời gian thực tập tại xí nghiệp xây lắp 24 trực thuộc Công ty xây dựng công nghiệp nhẹ số 1, cùng với sự giúp đỡ của các cô chú phòng TC – KT của xí nghệp và sự hướng

dẫn tận tình của cô giáo – Thạc sỹ Đỗ Thị Phương, em đã chọn đề tài : “ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 24 – Công ty xây dựng công nghiệp nhẹ số 1” Luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn gồm các vấn đề chính sau:
Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
Chương II: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp 24.
Chương III: Đánh giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp xây lắp 24.CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
I. ĐẶC ĐIỂM CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Thông thường, công tác XDCB do các đơn vị xây lắp nhận thầu tiến hành, do vậy ngành sản xuất này có đặc điểm như sau:
Thứ nhất: Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc, có qui mô lớn, kết cấu phức tạp mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài Do vậy, việc tổ chức quản lý và hạch toán nhất thiết phải có các dự toán thiết kế thi công.
Thứ hai: Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc giá thoả thuận với chủ đầu tư từ trước do đó tính chất hàng hoá của sản phẩm thể hiện không rõ .
Thứ ba: Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất phải di chuyển theo địa điểm sản phẩm.
Thứ tư: Tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp ở nước ta hiện nay phổ biến theo phương thức khoán gọn, các công trình, hạng mục công trình giao cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp (Đội Xí nghiệp, )Trong giá khoán gọn không chỉ có tiền lương mà còn có đủ các chi phí về vật liệu , công cụ dụng cụ thi công, chi phí chung của bộ phận nhận khoán .
Những đặc điểm hoạt động kinh doanh, đặc điểm sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lý ngành nói trên phần nào chi phối công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp dẫn đến những khác biệt nhất định. Tuy nhiên, về cơ bản việc hạch toán các phần hành kế toán trong các doanh ngiệp xây lắp cũng tương tự như doanh nghiệp công nghiệp khác .
II. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XÂY LẮP
1.1. Khái niệm:
Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra để biến thành hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định.
Cũng như các doanh nghiệp khác chi phí sản xuất trong Doanh nghiệp xây lắp là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về lao động sống và lao động vật hoá trong quá trình XDCB cấu thành lên giá thành xây lắp với khối lượng xây lắp đã hoàn thành.
1.2. Phân loại chi phí sản xuất xây lắp.
Việc phân loại chi phí sản xuất một cách khoa học và hợp lý có ý nghĩa quan trọng với việc hạch toán. Mặt khác nó còn là tiền đề của việc kiểm tra phân tích chi phí , thúc đẩy việc quản lý chặt chẽ chi phí để hướng tới tiết kiệm chi phí , hạ giá thành sản phẩm. Trong mỗi doanh nghiệp có các cách phân loại chi phí khác nhau:
a. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí ( phân loại theo khoản mục chi phí )
Cách phân loại này dựa vào công dụng của chi phí và mức phân bổ chi phí cho từng đối tượng. Theo qui định hiện hành giá thành sản phẩm bao gồm:
+ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Phản ánh toàn bộ chi phí nguyên vật liệu chính, phụ, nhiên liệu . tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất thi công xây lắp.
+ Chi phí nhân công trực tiếp: Bao gồm tiền lương, phụ cấp theo lương, lương phụ có tính chất ổn định của công nhân trực tiếp sản xuất cần thiết để hoàn thành sản phẩm.
+ Chi phí sử dụng máy thi công: Là các chi phí cần thiết phát sinh trong quá trình sử dụng máy thi công để hoàn thành khối lượng xây lắp bao gồm: Chi phí


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 24 - Công ty XDCN nhẹ số 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX & tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp 24 - Công ty XDCN nhẹ số 1 sẽ giúp ích cho bạn.