Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cơ khí 19/8
MỤC LỤC
Trang

CHƯƠNG I
Những Vấn Đề Lý Luận Chung Về Công Tác Kế Toán Thành 3
Phẩm, Tiêu Thụ Thành Phẩm Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Trong
Các Doanh Nghiệp Sản Xuất

I.Ý Nghĩa Của Thành Phẩm ,Tiêu Thụ Thành Phẩm Và Xác Định Kết Quả 3
Kinh Doanh Trong Các Doanh Nghiệp Sản Xuất
1. Thành PhẩmVà Yêu Cầu Quản Lý Thành Phẩm 3
1.1 .Khái Niệm Về Thành Phẩm 3
1.2 .Tiêu Thụ Và Yêu Cầu Quản Lý Thành Phẩm, Tiêu Thụ Thành Phẩm 4
1.2.1.Tình Hình Tiêu Thụ Thành Phẩm ở Các Doanh NGhiệp Sản Xuất 4
Khi Chuyển Sang Nền Kinh Tế Thị TRường
1.2.1.1.Ý Nghĩa Của Việc Tiêu Thụ Thành Phẩm 4
1.2.1.2.Yêu Cầu Quản Lý Thành Phẩm 4
1.2.1.3.Yêu Cầu Của Quản Lý Tiêu Thụ Thành Phẩm 5
1.3.Các Hình Thức Tiêu Thụ Thành Phẩm 5
1.4.Các Chứng Từ Sử Dụng Trong Bán Hàng 6
II.Vai Trò Và Nhiệm Vụ Của Kế Toán Trong Công Tác Quản Lý Thành 6
Phẩm, Tiêu Thụ Thành Phẩm
1.Vai Trò Của Kế Toán Thành Phẩm Và Tiêu Tiêu Thụ Thành Phẩm 6
2.Nhiệm Vụ Của Kế Toán Thành Phẩm Và Tiêu Thụ Thành Phẩm 6
3.ý Nghĩa Của Kế Toán Thành phẩm Và Tiêu Thụ Thành Phẩm 7
III.Nội Dung Của Công Tác Kế Toán Thành Phẩm Và Tiêu Thụ Thành 7
Phẩm
1.Công Tác Kế Toán Thành Phẩm 7
1.1.Nguyên Tắc Hạch Toán Thành Phẩm 7
1.2.Đánh Giá Thành Phẩm
1.2.1.Đánh Giá Thành Phẩm Theo Giá Thực Tế 7
1.2.2.Đánh giá Thành Phẩm Theo Giá Hạch Toán 9
1.2.3.Các Chứng Từ Sử Dụng TRong Kế Toán Nhập- Xuất- Tồn Kho 9
2.Kế Toán Chi Tiết Thành Phẩm 10
2.1.Phương Pháp Thẻ Song Song 10
2.2.Phương Pháp Sổ Đối Chiếu Luân Chuyển 12
2.3.Phương pháp Sổ Số Dư 13
3.Kế Toán Tổng Hợp Thành Phẩm 14
3.1.Tài Khoản áp Dụng 14
3.2.Trình Tự Hạch Toán 15
3.2.1.Trường Hợp Doanh Nghiệp Hạch Toán Hàng Tồn Kho Theo Phương Pháp Kê Khai Thường Xuyên 15
3.2.2.Trường Hợp Doanh Nghiệp Hạch Toán Hàng Tồn Kho Theo Phương Pháp Kiểm Kê Định Kỳ 16
3.3.Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ Trong Các Doanh Nghiệp 16
3.3.1.Nội Dung Của Kế Toán Tiêu Thụ Thành Phẩm 16


3.3.2.Kế Toán Doanh Thu Tiêu Thu Thành Phẩm

17
3.3.2.1.Chứng Từ Và Tài Khoản áp Dụng 17

3.3.2.2.Trình Tự Kế Toán Tiêu Thụ Thành Phẩm
21
3.4.Kế Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu 21
3.4.1.Nội Dung
21
3.4.2.Tài Khoản Sử Dụng 21
3.4.3.Trình Tự Kế Toán Các Nghiệp vụ Chủ Yếu 21
3.5.Kế Toán Xác Định Kết Quả kinh Doanh 22

CHƯƠNG II
Thực Trạng Kế Toán Kế Toán Thành Phẩm , Tiêu Thụ Thành Phẩm Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cơ Khí 19-8

24
I.Đặc Điểm Chung Của Công Ty Cơ Khí 19-8
1.Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty Cơ Khí 19-8 24
2.Đặc Điểm Tổ Chức Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty Cơ Khí 19-8 29
3.Đặc Điểm Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý Của Công Ty Cơ KHí 19-8 31
4.Đặc Điểm Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Của Công TY Cơ Khí 19-8 32
II. Tình Hình Thực Tế Kế Toán Thành Phẩm, Tiêu Thụ Thành Phẩm Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cơ Khí 19-8 35
1.Kế Toán Thành Phẩm Tại Công Ty Cơ Khí 19-8 35
1.1.Đặc Điểm Thành Phẩm Của Công Ty 35
1.2.Đánh Giá Thành Phẩm Của Công Ty 35
1.3.Kế Toán Chi Tiết Thành Phẩm 41
1.3.1.Thủ Tục Nhập- Xuất Và Các Chứng Từ Kế Toán 41
1.3.2.Kế Toán Chi Tiết Thành Phẩm 43
1.4.Kế Toán Tổng Hợp 45
2.Công Tác kế Toán Thành Phẩm, Tiêu Thụ Thành Phẩm Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cơ Khí 19-8 48
2.1.Vài Nét Về Công Tác Tiêu Thụ Thành Phẩm Tại Công Ty Cơ Khí 19-8 49
2.2.Kế Toán Doanh Thu Và Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu 49
2.2.1.Doanh Thu Bán Hàng 49
2.2.2.Kế Toán Doanh Thu Tiêu Thụ 54
2.2.3.Kê Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu 57
2.3.Kế Toán Thuế Phải Nộp Ngân Sách 59
2.4.Kế Toán Chi Phí Bán Hàng, Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 60
2.4.1. Kế Toán Chi Phí Bán Hàng 60
2.4.1.Kế Toán Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp 62
2.5.Kế Toán Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 63

CHƯƠNG III
Một Số Ý Kiến Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thành Phẩm, Tiêu Thụ Thành Phẩm Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

I. Nhận Xét Chung Về Công Tác Kế Toán Thành Phẩm, Tiêu Thụ Thành phẩm Và Xác Định Kết Quả Kinh Doanh 71
1. Nhận Xét Chung 71

1.1.Ưu Điểm
71

1.2.Nhược Điểm
2.Một Số Ý Kiến Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Kế Toán Thành Phẩm, Tiêu Thu Thành Phẩm 72
KẾT LUẬN 76


Xem Thêm: Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cơ khí 19/8
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thành phẩm tiêu thụ thành phẩm xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cơ khí 19/8 sẽ giúp ích cho bạn.