Kế toán tập hợp CPSX và tính GTSP xây lắp ở xí nghiệp 801 Công ty xây dựng Sông Đà 8
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
PHẦN I:
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP

1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xây lắp ảnh hưởng tới công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.2. Khái niệm, phân loại chi phí sản xuất
1.2.1. Chi phí sản xuất
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
1.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung tính chất kinh tế
1.2.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích công dụng
1.2.2.3.Phân loại chi phí theo quan hệ của chi phí với khối lượng sản phẩm sản xuất
1.2.2.4. Phân loại theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí
1.2.3. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
1.3. Lí luận chung về giá thành
1.3.1. Giá thành sản phẩm xây lắp
1.3.2. Các loại giá thành xây lắp
1.3.2.1. Giá thành kế hoạch công tác xây lắp
1.3.2.2. Giá thành định mức công tác xây lắp
1.3.2.3. Giá thành thực tế công tác xây lắp
1.4. Phân biệt chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
1.5. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp
1.5.1. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.5.1.1. Phương pháp chung
1.5.1.1.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.5.1.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
1.5.1.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
1.5.1.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
1.5.1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
1.5.1.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công
1.5.1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung
1.5.1.2.5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao
1.5.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở
1.5.2.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí nguyên vật liệu chính
1.5.2.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo phương pháp ước tính sản lượng hoàn thành tương đương
1.5.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo 50% chi phí chế biến
1.5.2.4. Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo giá thành định mức
1.5.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.3.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
1.5.3.2.1. Phương pháp tính giá thành trực tiếp
1.5.3.2.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
1.5.3.2.3. Phương pháp tính giá thành theo định mức
1.6. Hệ thống sổ sách kế toán để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp xây lắp
PHẦN II:
TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 801 CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 8

2.1. Khái quát chung về cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của Xí nghiệp
2.1.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Xí nghiệp 801
2.1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất thi công xây lắp của Xí nghiệp
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán
2.2. Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp
2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2. Nội dung công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.2.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
2.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung
2.2.2.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
2.2.3. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ
2.2.4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
2.2.4.1. Đối tượng tính giá thành
2.2.4.2. Phương pháp tính giá thành

PHẦN III :
MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở XÍ NGHIỆP 801 CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG ĐÀ 8

3.1. Những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp
3.2. Một số tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp
3.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Xí nghiệp 801- Công ty Xây Dựng Sông Đà 8
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí nghiệp 801 Công ty xây dựng Sông Đà 8
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở xí nghiệp 801 Công ty xây dựng Sông Đà 8 sẽ giúp ích cho bạn.