Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty May 20 - BQP
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG.
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG . .1
1. Khái niệm, ý nghĩa tiền lương và các khoản trích theo lương .1
1.1. Tiền lương . .1
1.2. Các khoản trích theo lương . .2
1.2.1. Quỹ bảo hiểm xã hội . 2
1.2.2. Quỹ bảo hiểm y tế 3
1.2.3. Quỹ kinh phí công đoàn 3
2. Quỹ tiền lương và các hình thức trả lương . .4
2.1. Quỹ tiền lương . 4
2.2. Hình thức trả lương . .5
2.2.1. Hình thức trả lương theo thời gian .5
2.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm .7
II. NỘI DUNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG . .9
1. Nội dung kế toán tiền lương . .9
1.1. Chứng từ kế toán sử dụng .9
1.2. Tài khoản kế toán sử dụng 9
1.3. Phương pháp hạch toán tiền lương . 10
2. Nội dung các khoản trích theo lương . 11
2.1. Chứng từ kế toán sử dụng 11
2.2. Tài khoản kế toán sử dụng 11
2.3. Phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương .12
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY 20 – BQP.
I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY MAY 20 – BQP .13
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 13
2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh . 15
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty .15
4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty .16
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán . .16
4.2. Đặc điểm chủ yếu về công tác kế toán . .17
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY 20 – BQP 18
1. Tổ chức kế toán tiền lương tại Công ty 18
1.1. Nội dung kế toán tiền lương tại Công ty .1 8
1.1.1. Nội dung quỹ tiền lương . 18
1.1.2. Hình thức trả lương và phương pháp tính lương .19
1.1.3. Chứng từ kế toán sử dụng .26
1.1.4. Tài khoản kế toán sử dụng 27
1.1.5. Sổ kế toán sử dụng 27
1.1.6. Phương pháp hạch toán tiền lương . .27
1.2. Nội dung các khoản trích theo lương tại Công ty .30
1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng 31
1.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng .31
1.2.3. Sổ kế toán sử dụng .31
1.2.4. Phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương .33
CHƯƠNG III : ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY MAY 20 – BQP.
I. Đánh giá chung . 36
II. Một số mặt tồn tại và những ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương . 37
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO.


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty May 20 - BQP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty May 20 - BQP sẽ giúp ích cho bạn.