Hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua và người tiêu dùng tại Công ty dệt vải CN - Hà Nội
Mục lục
lời mở đầu 1
phần i: Cơ sở lý luận về hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua hàng và người cung cấp 3
i. Khái niệm về quan hệ thanh toán và nhiệm vụ kế toán các nghiệp vụ thanh toán. 3
i.1. Quan hệ giữa hàng hoá, tiền tệ và sự ra đời của quan hệ thanh toán. 3
i.2. Khái niệm và nội dung các quan hệ thanh toán. 6
i.3. Các hình thức thanh toán và nguyên tắc trong hoạt động thanh toán. 8
i.3.1. Các hình thức thanh toán. 8
i.3.2. Các nguyên tắc hạch toán nghiệp vụ thanh toán. 12
i.4.nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người cung cấp và người mua hàng. 13
ii. Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người cung cấp. 16
ii.1. Nội dung các hình thức thanh toán với người cung cấp và ảnh hưởng của nó đến c 16
ii.2. Nội dung hạch toán chi tiết phải thanh toán cho người bán. 18
ii.3. Nội dung hạch toán tổng hợp các nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp. 19
ii.3.1.tài khoản kế toán sử dụng trong hạch toán. 19
ii.3.2. Nội dung hạch toán 20
ii.3.3. Sơ đồ hạch toán thanh toán với người bán. 23
ii.3.4.sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người cung cấp. 24
iii. Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua hàng. 25
iii.1.các hình thức thanh toán dùng trong quan hệ giao dịch với người mua hàng. 25
iii.2. Nội dung hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua hàng. 28
iii.2.1.tài khoản kế toán sử dụng trong hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua hàng. 28
iii.2.2.nội dung hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quan hệ thanh toán với người mua hàng. 29
iii.2.3.sơ đồ minh hoạ. 32
iii.2.4. Sổ kế toán sử dụng trong hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong thanh toán với người mua hàng. 33
iv. Phân tích ảnh hưởng của các phương thức thanh toán tới tình hình tài chính của doanh nghiệp. 34
phần ii:thực trạng c 36
i. đặc điểm chung tình hình sản xuất kinh doanh của c 36
i.1.vài nét về quá trình hình thành phát triển c 36
i.2. đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của c 39
i.3. Tổ chức bộ máy quản lý cảu c 42
i.4.tổ chức bộ máy kế toán của c 46
ii. Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người cung cấp. 50
ii.1 những nhà cung cấp chính của c 50
ii.2 nội dung hạch toán chi tiết 53
ii.3. Nội dung kế toán tổng hợp các nghiệp vụ thanh toán với người cung cấp tại c 56
ii.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng trong hạch toán. 56
ii.3.2. Nội dung hạch toán 57
ii.3.3. Sơ đồ 59
ii.3.4. Sổ sách kế toán sử dụng trong hạch toán các khoản phải trả nhà cung cấp 60
ii.4. Ví dụ thực tế việc hạch toán nghiệp vụ thanh toán tại c 61
iii. Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua hàng của c 65
iii.1. Những khách hàng chủ yếu của c 65
iii.2. Hình thức bán hàng và thanh toán với người mua mà c 66
iii.3. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến quan hệ thanh toán với người 68
iii.3.1 tài khoản kế toán sử dụng 68
iii.3.2 nội dung hạch toán 68
iii.3.3 sơ đồ minh hoạ 70
iii.3.4 sổ sách kế toán sử dụng 71
iii.3.4. Sổ sách kế toán sử dụng 71
iii.4. Ví dụ thực tế 71
iv. Phân tích ảnh hưởng của phương thức thanh toán tơi tình hình tài chính của c 77
phần iii. Phương hướng và một số giải pháp nh 81
i. Hoàn thiện kế toán c 81
i.1.đánh giá chung về tình hình kế toán thanh toán tại c 81
i.2 một số giải pháp kiến nghị nh 85
ii. Cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp th 89
ii.1 giải quyết nợ tồn đọng 91
ii.2 hạn chế rủi ro trong thanh toán với người cung cấp 97
ii.3. đa dạng các hình thức thanh toán 98


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua và người tiêu dùng tại Công ty dệ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua và người tiêu dùng tại Công ty dệ sẽ giúp ích cho bạn.