Tổ chức cong tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính GTSP ở Công ty P 19/5 Đoan Hùng - Phú Thọ
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp .
I. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
1. Khái niệm chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất.
1.1. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp .
1.2. Phân loại chi phí sản xuất.
2. Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm.
2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm.
Phân loại giá thành sản phẩm.
3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
II. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.
III. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí các doanh nghiệp sản xuất.sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành sản phẩm.
1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm.
3. Kỳ tính giá thành sản phẩm.
4. Mối quan hệ giữa đối tượng kế toán tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành.
IV. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong trong hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp.
3. Kế toán chi phí sản xuất chung.
V. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
1. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí nguyên vật liệu chính.
2. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương.
3. Đánh giá sản phẩm làm dở cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức.
VI. Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
VII. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
1. Phương pháp tính giá thành giản đơn.
2. Phương pháp tính giá thành phân bước.
3. Phương pháp loại trừ chi phí sản xuất phụ.
4. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng.
5. Phương pháp tính giá thành theo hệ số.
6. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ.
7. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức.
Phần II: Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ.
I. Đặc điểm chung của Quá trình hình thành và phát triển của.
1. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ
1.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất.
1.2. Đặc điểm quy trình công nghệ.
2. Cơ cấu tổ chức và mô hình phân chia bộ phận của Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ.
3. Bộ máy kế toán của Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ.
3.1. Tổ chức bộ máy kế toán .
3.2. Hình thức tổ chức kế toán của Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ.
II. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ Tình hình thực tế về tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất.
7.1. Đặc điểm chi phí sản xuất ở Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ
7.2. 1.2. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ.
1.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ.
1.4. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
1.5. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp.
1.6. Kế toán khấu hao tài sản cố định.
1.7. Kế toán tập hợp chi phí khác bằng tiền.
1.8. Kế toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất chung.
1.9. Kế toán tập hợp, phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp .
1.10. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí quản lý thuộc khối sản xuất.
1. Tình hình thực tế về công tác tính gía thành sản phẩm ở Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ ội .
Phần III: Một số ý kiến trao đổi nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính gía thành sản phẩm ở Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ Nhận xét chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Cổ Phần 19-5 Đoan Hùng – Phú Thọ
1.1. Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .
1.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Kết luận


Xem Thêm: Tổ chức cong tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty P 19/5 Đoan H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức cong tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty P 19/5 Đoan H sẽ giúp ích cho bạn.