Hoàn thiện kế toán XĐKQ tài chính và phân phối kết quả tài chính tại Công ty TNHH Kim Tín
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU:
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐINH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP.
I. kết quả tài chính trong doanh nghiệp
1. Vai trò của kết quả tài chính trong doanh nghiệp
2. Nội dung và phương pháp xác định kết quả tài chính kinh trong các doanh
3. Các biện pháp nhằm nâng cao kết quả tài chính
II. Phân phối kết quả tài chính trong doanh nghiệp .
1. vai trò, ý nghĩa và yêu cầu của việc phân phối kết quả tài chính
2. nội dung và nguyên tắc phân phối kết quả tài chính
III. Phương pháp kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối kết quả tài chính theo chế độ kế toán hiện hành.
1. Phương pháp kế toán xác định kết quả tài chính
2. Phương pháp kế toán phân phối kết quả tài chính
IV.Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của xác định kết quả tài chính và phân phối kết quả tài chính .
1. Yêu cầu quản lý
2. Nhiệm vụ kế toán
V. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối kết quả tài chính trong các doanh nghiệp .
1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối kết quả tài chính
2. Nội dung của việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối kết quả tài chính trong các doanh nghiệp
3. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối kết quả tài chính trong các doanh nghiệp
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THNN KIM TÍN
I. Đặc điểm tình hình chung và tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
1. Đăc điểm tình hình kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
1.1. Quá trình hình thành và phát triển
1.2. Chức năng, nhiệm vụ hoạt đông kinh doanh của công ty.
1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty nói chung.
1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây.
2. Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Kim Tín.
2.1. Đăc điểm tổ chức kế toán của công ty.
2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế toán .
2.3. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty.
II. Tình hình thực hiện công tác kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối kết quả tài chính tại công ty TNHH Kim Tín
1. Kế toán tiêu thu sản phẩm, hàng hoá
1.1 đăc điểm của kế toán tiêu thu sản phẩm, hàng hóa:
1.2 Nội dung và phuong pháp kế toán tiêu thụ sản phẩm , hàng hoá:
1.3 Kế toán tiêu thụ sản phẩm , hang hoá:
2. Kế toán xác định kết quả tài chính
2.1. Những đặc điểm của công tác kế toán xác định kết quả tài chính tại công ty TNHH Kim Tín
2.2. Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả tài chính tại công ty
2.3. Nội dung và phương pháp xác định kết quả tài chính tại công ty
2.4. Kế toán xác định kết quả tài chính
3. Kế toán phân phối kết quả tài chính tại công ty TNHH Kim Tín
3.1. Nội dung công tác phân phối kết quả tài chính tại công ty.
3.2. Phương pháp phân phối kết quả tài chính tại công ty
CHƯƠNG III. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY THNN KIM TÍN.
I. Nhận xét và đánh giá tình hình tổ chức công tác kế toán và quá trình hạch toán xác định kết quả tài chính và phân phối kết quả tài chính tại công ty THNN Kim Tín.
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán xác định kết quả tài chính và phân phối kết quả tài chính tại công ty TNHH Kim Tín
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán XĐKQ tài chính và phân phối kết quả tài chính tại Công ty TNHH Kim Tín
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán XĐKQ tài chính và phân phối kết quả tài chính tại Công ty TNHH Kim Tín sẽ giúp ích cho bạn.