Tổ chức công tác kế toán NVL ở xí nghiệp in Lào Cai
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG I - LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5
1.1- Những vấn đề chung về nguyên vật liệu 5
1.1.1 - Khái niệm nguyên vật liệu 5
1.1.2 - Đặc điểm 5
1.1.3 - Phân loại
1.1.4 - Nhiệm vụ kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.5 - Công cụ dụng cụ 7
1.2 - Tính giá NVL 8
1.2.1 - Tính giá nguyên vật liệu nhập kho 8
1.3 - Kế toán chi tiết vật liệu 9
1.3.1 - Chứng từ sử dụng 12
1.3.2 - Các phương pháp kế toán chi tiết 12
1.4 - Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.4.1 - Kế toán tình hình tăng nguyên vật liệu
1.4.2 - Kề toán tình hình giảm nguyên vật liệu 23
CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP IN LÀO CAI 26
2.1- Đặc điểm về tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh 26
2.1.1- Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 26
2.1.2 - Đặc điểm quy trình sản xuất của xí nghiệp 28
2.1.3 - Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 28
2.1.4 - Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của xí nghiệp 29
2.2 - Tình hình hạch toán NVL tại Xí nghiệp 34
2.2.1 - Đặc điểm nguyên vật liệu sử dụng tại xí nghiệp 34
2.2.2 - Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu tại xí nghiệp In Lào Cai 35
2.2.3 - Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại xí nghiệp 43
2.2.4 - Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Xí nghiệp 49
CHƯƠNG III - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP IN LÀO CAI 72
3.1- Nhận xét chung về công tác quản lý và kế toán nguyên vật liệu ở Xí nghiệp 72
3.2- Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại Xí nghiẹp 74
3.2.1- Thực hiện việc phân loại NVL và lập hệ thống danh điểm nguyên vật liệu 71
3.2.2- Thành lập ban kiểm nghiệm vật tư 74
3.2.3- Ban hành qui chế về định mức và hạn mức vật tư 76
3.2.4- Hoàn thiện đánh giá nguyên vật liệu 77
3.2.5- Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết nguyên vật liệu 78
3.2.6- Hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 79
3.2.7- Lập bảng phân bổ nguyên vật liệu 79
KẾT LUẬN 81


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp in Lào Cai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu ở xí nghiệp in Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.