Hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ NHTM cổ phần quân đội
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
I. Đặc điểm ngân hàng Thương mại 3
1. Chức năng trung gian tín dụng 3
2. Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý cỏc phương tiện thanh toán 4
3. Chức năng tạo tiền trong hệ thống ngân hàng hai cấp 4
4. Chức năng tài trợ ngoại thương, mở rộng nghiệp vụ ngân hàng quốc tế 6
II. Kiểm toán nội bộ trong ngân hàng Thương mại . 8
1. Bộ mỏy kiểm toỏn nội bộ của Ngân hàng thương mại 11
2. Quy trỡnh tiến hành kiểm toỏn của một cuộc kiểm toỏn nội bộ 13
2.1. Lập kế hoạch kiểm toỏn 18
2.1.1. Bản chất, mục đích và tác dụng của việc lập kế hoạch kiểm toỏn 18
2.1.2. Nội dung của kế hoạch kiểm toỏn 18
2.2. Thực hiện kiểm toỏn 26
2.2.1. Cỏc thủ tục kiểm toỏn 26
2.2.2. Một số cụng việc cần chỳ ý khi thực hiện kiểm toỏn. 28
2.2.3. Lập bỏo cỏo kiểm toỏn nội bộ 32
2.3. Theo dừi sau kiểm toỏn 35
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG QUY TRèNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI. 36
I. Khái quát về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 36
1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội 36
2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng . 38
3. Sơ lược tỡnh hỡnh kinh doanh của ngõn hàng 40
3.1. Chiến lược phát triển của ngân hàng 40
3.2. Quan hệ của Ngõn hàng với cỏc bờn hữu quan 41
3.2.1. Tỡnh hỡnh thực hiện nghĩa vụ với ngõn sỏch nhà nước 41
3.2.2. Quan hệ với khách hàng và các nhà đầu tư 43
3.3. Kết quả kinh doanh trong những năm vừa qua 45
3.3.1. Vốn chủ sở hữu: 45
3.3.2. Hoạt động huy động vốn 45
3.3.3. Hoạt động tín dụng 46
3.3.4. Hoạt động thanh toán quốc tế 48
3.3.5. Kết quả tài chớnh 48
3.4. Đánh giá hoạt động kinh doanh của ngân hàng 49
4. Tổ chức kiểm tra, kiểm toỏn nội bộ 52
II. Tỡnh hỡnh thực tế ỏp dụng quy trỡnh kiểm toỏn nội bộ tại Ngõn hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 56
1. Đặc điểm của các đơn vị hạch toán độc lập ảnh hưởng đến kiểm toán. 56
2. Lập kế hoạch kiểm toán năm. 56
3. Thực hiện kiểm toỏn 57
4. Theo dừi sau kiểm toỏn 57
5. Quy trỡnh kiểm toỏn tiền mặt và tớn dụng 58
5.1. Lập kế hoạch kiểm toỏn 58
5.2. Thực hiện kiểm toỏn 61
5.2.1. Đối với tiền mặt tại quỹ 61
5.2.1.1. Kiểm tra hệ thống kiểm soỏt nội bộ 61
5.2.1.2. Kiểm tra tổng quỏt về tiền mặt 63
5.2.1.3. Kiểm tra chi tiết tiền mặt tại quỹ 64
5.2.2. Kiểm toỏn khoản mục tớn dụng 70
5.2.2.1. Kiểm tra tổng quỏt 70
5.2.2.2. Kiểm tra các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động cho vay 71
5.2.2.3. Kiểm tra chi tiết các số dư nợ( kiểm tra hồ sơ cho vay) 73
5.2.2.4. Gửi thư xác nhận 75
5.3. Lập bỏo cỏo kiểm toỏn 76
5.4. Theo dừi sau kiểm toỏn. 77
III. Nhận xét và đánh giá 78
1. Đối với quy trỡnh kiểm toỏn chung 78
2. Đối với quy trỡnh kiểm toỏn tiền mặt và cỏc khoản cho vay. 81
CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRèNH KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 87
I. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy trỡnh kiểm toỏn nội bộ tại Ngõn hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 87
II. Giải pháp và phương hướng hoàn thiện quy trỡnh kiểm toỏn nội bộ tại Ngõn hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 88
1. Kiến nghị 88
1.1. Kiến nghị về tổ chức và hoạt động của kiểm toán nội bộ 88
1.2. Kiến nghị về quy trỡnh kiểm toỏn 89
1.2.1. Về phương pháp áp dụng 89
1.2.2. Về kỹ thuật chọn mẫu 89
1.2.3. Về đánh giá rủi ro kiểm soát và hệ thống kiểm soát nội bộ 90
1.2.4. Các vấn đề khác 94
2. Phương hướng hoàn thiện quy trỡnh kiểm toỏn nội bộ 96
KẾT LUẬN 98


Xem Thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại cổ phần quân đội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quy trình kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại cổ phần quân đội sẽ giúp ích cho bạn.