Kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng tại NXB Thống Kê
MỤC LỤC

Lời nói đầu .
Mục lục .
Chương I : Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
1.1. Bán hàng ý nghĩa của công tác quản lý quá trình bán hàng
1.2. Nội dung kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất.
1.2.1. Kế toán giá vốn hàng xuất bán
1.2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng.
1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp .
1.2.4. Kế toán xác định kết quả bán hàng
1.2.5 Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong công tác hoạch toán quá trình bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
Chương II : Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà xuất bản Thông Kê.
2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý kinh doanh tại Nhà xuất bản Thông Kê.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Nhà xuất bản Thống Kế
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà xuất bản Thống Kế.
2.1.3. Công tác tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất của bộ máy sản xuất của Nhà xuất bản Thống Kế.
2.2. Tình hình thực tế về kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà xuất bản Thông Kê.
2.2.1 . Các Phương thức bán hàng
2.2.2. Thủ tục chứng từ bán hàng ở Nhà xuất bản Thông Kê Trang


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng tại NXB Thống Kê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và XĐKQ bán hàng tại NXB Thống Kê sẽ giúp ích cho bạn.