Hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tín GTSP xây lắp tại Công ty xây dựng số 1 (Công ty XD số 1 -Tổng Công ty xây dựng Hà Nội (BCTH)
Mục lục
Trang
Lời nói đầu 1
Chương I: Tổng quan về cơ sở lý luận về: “ hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dụng số 1 ” 3
I. Cơ sở lý luận về tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm ngành xây lắp 3
1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán 3
1.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . 4
1.2.1. Khái niệm và bản chất của chi phí sản xuất . 4
1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất. 5
1.2.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố . 6
1.2.2.2. Phân loại theo mối quan hệ của chi phí sản xuất và quá trình sản xuất . 6
12.2.3. phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục. 7
1.3.Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành sản phẩm. 8
1.3.1. Khái niệm và bản chất giá thành . 8
1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp. 9
1.4. Nội dung của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 11
1.4.1 Nội dung hạch toán chi phí sản xuất. 11
1.4.2. Nội dung tính giá thành sản phẩm xây lắp. 13
II. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 17
2.1 Vai trò và nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 17
2.1.1. Vai trò. 17
2.1.2 Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành. 18
2.1.3. Mối quan hệ giữa hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 19
2.2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 20
2.2.1. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất. 20
2.2.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 21
2.2.3. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp. 22
2.2.4. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công. 23
2.2.5.Hạch toán chi phí sản xuất chung 25
2.2.6. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 27
2.2.7. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang. 29
2.2.8. Tính giá thành sản phẩm và lập thẻ tính giá thành. 31
2.3 Hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn. 32
2.3.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán được phân cấp quản lý tài chính và tổ chức bộ máy kế toán . 32
2.3.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán nội bộ không tổ chức bộ máy kế toán riêng. 33
Chương II: Thực trạng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 1 34
I. Tổng quan về công ty xây dựng số 1 34
1. Quá trình hình thành và phát triển 34
1.1. Đặc điểm chung 34
1.2. Quá trình hình thành và phát triển. 34
2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh. 35
2.1. Nhiệm vụ hoạt động kinh doanh 35
2.2. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 36
3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 36
3.1. Nguyên tắc tổ chức bộ máy 36
3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 37
4. Tổ chức bộ máy và tổ chức công tác kế toán 38
4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 38
4.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 38
4.1.2. Phân công lao động kế toán 39
4.2. Tổ chức công tác kế toán 40
4.2.1. Chính sách kế toán chung 40
4.2.2. Áp dụng chế độ kế toán 40
5.Vài nét về kế toán trên máy tại công ty xây dựng số1 43
II. Thực trạng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 1 43
1. Một số quy định có ảnh hưởng đến việc hạch toán chi phí sản xuất 43
1.1. Quan hệ giữa công ty với các xí nghiệp trực thuộc 43
1.2. Quan hệ giữa công ty với các ban chủ nhiệmcông trình và đội xây dựng trực thuộc 45
2. Đặc điểm chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 46
2.1. Nội dung và công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 46
2.1.1. Nội dung chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 46
2.1.2 Công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 47
2.2. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất 47
2.3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 48
3. Hạch toán chi phí sản xuất 48
3.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 48
3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 62
3.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 71
3.3.1. Trường hợp máy thi công thuộc quyền công ty quản lý sử dụng 72
3.3.2. Trường hợp máy thuê ngoài 77
3.4. Hạch toán chi phí sản xuất chung 77
3.4.1. Hạch toán chi phí nhân viên quản lý 77
3.4.2.Hạch toán chi phí vật liệu 81
3.4.3. Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ 83
3.4.4 Hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ 85
3.4.5. Hạch toán chi phí dịch vụ mua ngoài 86
3.4.6. Hạch toán chi phí khác bằng tiền. 89
3.5. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 91
3.5.1. Tổng hợp chi phí sản xuất 91
3.5.2 Kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang 93
4. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 94
Chương III: Một số ý kiến nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 1 100

I. Đánh giá thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số 1. 100
1. Đánh giá chung về công tác kế toán . 100
2. Đánh giá về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. 101
II. Những tồn tại và một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty xây dựng số1 102
1. Về luân chuyển chứng từ 102
2. Về công tác quản lý 103
3. Về hạch toán chi phí sản xuất. 103
3.1. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 103
3.2. Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 104
3.3. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công 104
3.4. Về hạch toán chi phí sản xuất chung 107
4. Về việc đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 111
5. Về việc tính giá thành sản phẩm 111
6. Về hạch toán thiệt hại trong sản xuất 113
7. Về việc vốn hoá khoản chi phí lãi vay 114
8. Về sổ sách kế toán 115
9. Về việc tăng cường hệ thống kế toán quản trị 117
10. Về phía chế độ kế toán 118
Kết luận 119


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tín giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 1 (Công t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tín giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 1 (Công t sẽ giúp ích cho bạn.