Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH TM SANA (BCTH)
MỤC LỤC
LỚI NÓI ĐẦU
PHẦN I
KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SANA

1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2. Cơ cấu tổ chức
3. Đặc điểm tổ chức sản xuất
4. Tổ chức công tác kế toán
PHẨN II
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SANA

I. Số dư đầu kỳ các tàI khoản
II. Số dư chi tiết các tàI khoản
III.Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng
IV.Định khoản và vẽ sơ đò tàI khoản
V.Chứng từ gốc
VI.Sổ chi tiết
VII.Sổ nhật ký chung
VIII Bảng kê
IX Sổ cái
X Báo cáo tàI chính kế toán
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SANA
PHẦN III
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SANA

I- Đánh giá tình hình hạch toán kế toán tổng hợp tại Công ty TNHH TM SANA
2- Những tồn tại cần được khắc phục
II- Một số kiên nghị để góp phần hoàn thiện kế toán nghiệp vụ mua hàng và thanh toán tiền hàng
2- Các tài khoản sử dụng
3- Chương trình thực hiện kế toán máy
MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SANA


Xem Thêm: Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH thương mại SANA (BCTH)
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH thương mại SANA (BCTH) sẽ giúp ích cho bạn.