Tổ chức kế toán NVL và phân tích tình hình cung cấp, sử dụng NVL ở Công ty Cường Thịnh
MỤC LỤC

Trang
Lời nói đầu
Chương I:
Lý luận chung về tổ chức kế toán Nguyên vật liệu và phân tích tình hình cung cấp, sử dụng Nguyên vật liệu trong Doanh nghiệp sản xuất

1.1-Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán Nguyên vât liệu và phân tích tình hình cung cấp , sử dụng Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
1.1.1-Vị trí, đặc điểm Nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất
1.1.2-Yêu cầu trong quản lý vật liệu
1.1.3-Vai trò và nhiệm vụ của kế toán Nguyên vật liệu
1.1.4-Vai trò của phân tích tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2-Phân loại và đánh giá Nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.1-Phân loại nguyên vât liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.2-Đánh giá nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2.2-1-Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế
1.2.2.2-Đánh giá nguyên vật liệu theo giá hạch toán
1.3-Nội dung công tác công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.3.1-Chứng từ sử dụng trong công tác kế toán nguyên vật liệu
1.3.2-Kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
1.3.2.1-Sổ chi tiết nguyên vật liệu
1.3.2.2-Các phương pháp hạch toán chi tiết nguyên vật liệu
1.3.3-Kế toán tổng hơp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
1.3.3.1-Tài khoản sử dụng
1.3.3.2-Trình tự kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê thường xuyên
1.3.3.3-Trình tự kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1.3.3.4-Sổ kế toán sử dụng trong kế toán tổng hợp nguyên vật liệu
1.4-Nội dung tổ chức phân tích tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.4.1-Tổ chức phân tích tình hình cung cấp nguyên vật liệu
1.4.2- tổ chức phân tích tình hình sử dụng nguyên vật liệu
Chương 2:
Thực trạng tổ chức kế toán và phân tích tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty Cường & Thịnh

2.1-Đặc điểm tình hình chung về Công ty Cường & Thịnh
2.1.1-Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cường & Thịnh
2.1.2-Đặc điểm tổ chức sản xuất và qui trình công nghệ sản xuất của Công ty Cường & Thịnh
2.1.3-Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cường & Thịnh
2.1.4-Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hình thức sổ kế toán sử dụng ở Công ty Cường & Thịnh.
2.1.4.1-Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
2.1.4.2-Hình thức sổ kế toán sử dụng ở Công ty
2.2-Thực trạng tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty Cường &Thịnh.
2.2.1-Đặc điểm nguyên vật liệu của Công ty Cường & Thịnh
2.2.2-Phân loại nguyên vật liệu ở Công ty Cường &Thịnh
2.2.3-Tính giá nguyên vật liệu ở Công ty Cường &Thịnh
2.2.4-Thủ tục nhập- xuất nguyên vật liệu ở Công ty Cường & Thịnh
2.2.4.1-Thủ tục nhập nguyên vật liệu ở Công ty Cường &Thịnh
2.2.4.2-Thủ tục xuất nguyên vật liệu ở Công ty Cường &Thịnh
2.2.5-Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty Cường &Thịnh
2.2.6-Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở Công ty Cường & Thịnh.
2.2.7-Tổ chức phân tích tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty Cường & Thịnh
Chương 3:
Một số nhận xét và đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán và phân tích tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty Cường & Thịnh.

3.1-Những nhận xét về tổ chức công tác kế toán và phân tích tình hình cung cấp , sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty Cường & Thịnh.
3.2-Những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán và tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty Cường & Thịnh.
Kết luận


Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty C
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty C sẽ giúp ích cho bạn.