Tên đề tài:
MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU


Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội loài người. Trong đó mỗi một đơn vị sản xuất kinh doanh lại là một tế bào của nền kinh tế quốc dân, nơi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra sản phẩm, thực hiện cung cấp các lao vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội. Xã hội càng phát triển thì càng đòi hỏi sự đa dạng và phong phú cả về số lượng, chất lượng của các loại sản phẩm, đồng thời nhà quản trị doanh nghiệp cũng cần đưa ra các quyết định nhằm tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Để có thể ra được các quyết định đó, các nhà quản lý sử dụng một hệ thống thông tin mà trong đó, thông tin kế toán là phần thông tin hết sức quan trọng và không thể thiếu.
Xuất hiện từ rất sớm, ngay từ thời kỳ nguyên thủy với những phương pháp đơn giản như đánh dấu lên thân cây, buộc nút lên dây thừng kế toán đã hình thành và phát triển qua các giai đoạn của nền kinh tế, là thước đo, là động lực của nền kinh tế. Xét về bản chất, chức năng của kế toán là phản ánh và giám đốc các mặt hoạt động kinh tế tài chính ở tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan sự nghiệp. Mặt khác, kế toán thực hiện chức năng này một cách liên tục, toàn diện và có hệ thống tất cả các loại vật tư, tiền vốn, về mọi hoạt động kinh tế. Tóm lại, kế toán cung cấp thông tin cho các nhà quản trị để họ có thể ra các quyết định, lập các kế hoạch kinh doanh ngắn, trung và dài hạn. Cụ thể qua việc phân tích thông tin kế toán, doanh nghiệp có thể quản lý được việc kết hợp các nguồn lực một cách hiệu quả nhất dựa trên tình hình tài chính của công ty nhằm mang lại lợi nhuận nhiều nhất có thể. Có thể nói rằng kế toán quyết định một phần thành công hay thất bại của doanh nhiệp. Và đối với công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam cũng như vậy. Kế toán đã thông tin và kiểm tra về tài sản, về các nguồn lực của công ty. Qua đó, kế toán góp phần làm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.


Qua quá trình kiến tập, các sinh viên có thể có hiểu biết sâu rộng hơn về tầm quan trọng của kế toán cũng như những người thực hiện công tác kế toán trong thực tiễn, giúp làm sáng tỏ hơn những lý thuyết đã được học.


Trong quá trình kiến tập, em đã được thực tế quan sát việc áp dụng các quy tắc, chính sách kế toán của Nhà nước trong một công ty. Quá trình kiến tập kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam đã cho em thêm nhiều hiểu biết về việc xây dựng bộ máy kế toán, thực hiện các phần hành kế toán để tuân thủ các chuẩn mực kế toán và phù hợp với đặc điểm riêng của công ty. Em cũng có điều kiện để áp dụng các kiến thức mình đã được học trong trường để phân tích một số phần hành kế toán. Những nhận biết và nhận xét rút ra trong quá trình kiến tập, em xin được nêu trong báo cáo sau, bài báo cáo của em gồm 3 phần:
- Phần 1: Tổng quan về đặc điểm kinh tế- kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam.
- Phần 2: Tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam.
- Phần 3: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam.

Trong quá trình kiến tập và trình bày báo cáo, do thời gian và khả năng có hạn, bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn.


MỤC LỤC


LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ- KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM. 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. 3
1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. 4
1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cổ Phần Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Việt Nam 4
1.2.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Cổ Phần Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Việt Nam. 5
1.2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty Cổ Phần Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Việt Nam 6
1.3 Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty Cổ Phần Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Việt Nam 8
1.4 Tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty Cổ Phần Phát Triển Trí Tuệ Trẻ Việt Nam. 11


PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM. 17
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. 17
2.2. Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. 19
2.2.1. Các chính sách kế toán chung. 19
2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 20
2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 21
2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán 22
2.2.5. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 23
2.3. Tổ chức kế toán các phần hành cụ thể tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. 24
2.3.1. Tổ chức hạch toán phần hành vật tư 25
2.3.2.Tổ chức hạch toán phần hành thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 29
2.3.2.1 Tổ chức hạch toán phần hành thành phẩm 29
2.3.2.2 Tổ chức hạch toán phần hành tiêu thụ thành phẩm 48


PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TRẺ VIỆT NAM 67
3.1. Đánh giá về tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. 67
3.2. Đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. 68
3.2.1. Ưu điểm 68
3.2.2. Nhược điểm 69
3.3. Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Việt Nam. 70
KẾT LUẬN 71


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


Xem Thêm: Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Vi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số đánh giá về tình hình tổ chức hạch toán kế toán tại công ty Cổ phần phát triển trí tuệ trẻ Vi sẽ giúp ích cho bạn.