Tên đề tài:
Một số gải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phước Thành
A. Mở đầu


Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau đều phải chuyển mình và thay đổi hoàn toàn để thích nghi được với môi trường kinh tế trong đó tồn tại các quy luật khách quan.


Để nắm bắt được những cơ hội và vượt qua những thách thức, các doanh nghiệp cần phải có chiến lược kinh doanh hiệu quả. Mục tiêu “Tối đa hóa lợi nhuận” luôn là thước đo cũng như mục đích chính của mọi biện pháp sản xuất kinh doanh. Để làm tốt được mục tiêu lợi nhuận và cao hơn là tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, việc quản lý và sử dụng tài sản-nguồn vốn một cách có hiệu quả cũng là vấn đề các doanh nghiệp luôn luôn phải quan tâm.


Xuất phát từ vai trò cũng như ý nghĩa to lớn của tài sản trong doanh nghiệp, nên trong quá trình thực tập em đã chọn đề tài “Một số gải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phước Thành” cho báo cáo thực tập tốt nghiệp cuối khoá của mình nhằm mục đích:


- Hệ thống lại những kiến thức đã được học và nghiên cứu và làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận và ý nghĩa của tài sản đối với sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng.
- Thông qua việc nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của “Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phước Thành” trong thời gian qua, để đưa ra một số biện pháp chủ yếu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty.
Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, trong quá trình làm bài chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô hướng dẫn để em có thể hoàn thiện hơn kiến thức của mình.


Mục lục 3


A: Mở đầu 5
B. Nội dung 6
Chương 1: Những vấn đề lý luận chung và hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 6
1.1 Tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp 6
1.1.1 Khái niệm 6
1.1.2 Phân loại 6
1.1.2.1 Tài sản cố định 6
1.1.2.2 Tài sản lưu động 6
1.1.2.3 Thành phần tài sản lưu động 6
1.2. Hiệu quả sử dụng tài sản và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp. 16
1.2.1 Hiệu quả sử dụng tài sản 16
1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 16
1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp 21
1.3.1 Những nhân tố khách quan 221
1.3.2 Những nhân tố chủ quan 212


Chương 2:Thực trạng về hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH TM&SX Phước Thành 24
2.1 Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH TM&SX Phước Thành 24
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 24
2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 24
2.1.3 Đặc điểm tổ chức kinh doanh 25
2.1.3.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 25
2.1.3.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy 25
2.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 27
2.1.4.1 Thuận lợi và khó khăn chủ yếu 27
2.1.4.2 Những kết quả đạt được 28
2.2 Thực trạng về tổ chức hiệu quả sử dụng tài sản của công ty 30
2.2.1 Tài sản và nguồn vốn công ty qua các năm 30
2.2.2 Thực trạng về hiệu quả sử dụng tài sản của công ty 34
2.2.2.1 Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động 34
2.2.2.2 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định 39
2.2.2.3 Hiệu quả sử dụng tài sản của công ty 41
2.2.3 Đánh giá chung về hiệu quả sử dụng tài sản 42
2.2.3.1 Những thành tích đạt được 42
2.2.3.2 Những vấn đề hạn chế 43
2.4 Một số hạn chế và nguyên nhân 43


Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ở Công ty TNHH TM&SX Phước Thành 46
3.1 Tổ chức tốt hơn việc sử dụng tài sản lưu động 47
3.2 Tăng tỷ trọng tài sản cố định trong tổng tài sản 50
3.3 Biện pháp khác 50
3.3.1 Mở rộng thị trường, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm 50
3.3.2 Thực hiện tốt công tác cung ứng nguyên vật liệu 52
3.3.3 Xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý trên các thị trường 52
3.3.4 Chủ động phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh 54
C. Kết luận 54
D. Tài liệu tham khảo 55


Xem Thêm: Một số gải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số gải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Phước sẽ giúp ích cho bạn.