Tên đề tài:
KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG - KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM TIẾN
LỜI NÓI ĐẦU


Nền kinh tế nước ta đã chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.Cơ chế quản lý kinh tế có sự đổi mới sâu sắc đã tác động rất lớn tới các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được Nhà nước giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập, nghĩa là lấy thu bù chi để tăng tích luỹ tái sản xuất mở rộng. Để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao là vấn đề phức tạp đòi hỏi các doanh nghiệp phải có biện pháp quản lý phù hợp với sự thay đổi của thị trường cũng như sự thay đổi của doanh nghiệp mình. Việc đảm bảo lợi ích của người lao động là một trong những động lực cơ bản trực tiếp khuyến khích mọi người đem hết khả năng của mình nỗ lực phấn đấu sáng tạo trong bán hàng. Một trong những công cụ hiệu quả nhất nhằm đảm bảo các điều kiện trên đó là kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng. Nó là một bộ phận không thể thiếu được trong toàn bộ công tác kế toán, cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết cho việc phân tích tình hình sản xuất và bán hàng. Ngoài việc liên quan tới công tác quản trị doanh nghiệp, nó còn ảnh hưởng tới nguồn tài chính quốc gia: Thuế, các khoản nộp ngân sách khác . Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng luôn được các nhà lãnh đạo quan tâm hàng đầu và được hoàn thiện không ngừng cho phù hợp với tình hình sản xuất. Để quản lý được tốt nghiệp vụ bán hàng thì kế toán với tư cách là một công cụ quản lý kinh tế cũng phải được thay đổi và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới.


Trong thời gian học tập tại trường và thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Nam Tiến, qua tìm hiểu thực tế nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bán hàng, em đã chọn đề tài: “ Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng – Khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Nam Tiến “ để làm báo cáo tốt nghiệp. Với sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Trần Thị Thu Hiền cùng sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của Ban giám đốc và phòng kế toán tài chính cùng với các ban ngành khác đã giúp em hoàn thành tốt đề tài này.

Nội dung báo cáo gồm có 3 phần chính:
Phần I : Đặc điểm tình hình của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Nam Tiến.
Phần II : Thực trạng công tác kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Nam Tiến.
Phần III : Nhận xét và kết luận.

Tuy nhiên do những hạn chế về thời gian cũng như trình độ hiểu biết của em nên bài viết sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong được sự góp ý chỉ bảo của thầy cô.
Em xin chân thành cảm ơn!


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 2
PHẦN I : ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM TIẾN
1/ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM TIẾN 1.1. Lịch sử hình thành 3
1.2. Quá trình phát triển . 3
2/ MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM TIẾN ĐẠT ĐƯỢC TRONG 2 NĂM GẦN ĐÂY .4
3/ ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH & TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY
3.1. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh . 4
3.2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh . 4
3.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán . 6
4/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM TIẾN
4.1. Hệ thống tài khoản kế toán sử dụng tại Công ty 7
4.2. Hình thức sổ kế toán trên máy vi tính . 7
4.3. Phương pháp tính giá thực tế hàng hóa xuất kho 18
4.4. Phương pháp kê khai hàng tồn kho . 18
4.5. Công tác kiểm kê TS và tính khấu hao TSCĐ 20
4.6. Phương pháp tính thuế GTGT . 25
4.7. Công tác lập và nộp các báo cáo kế toán . 27


PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM TIẾN . 35
1/ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG .
1.1. Đặc điểm các mặt hàng bán ra . 35
1.2. Đối tượng và phương thức bán hàng . 35
1.3. Các hình thức thanh toán tiền hàng mà Công ty áp dụng .36
2/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM TIẾN . 37
2.1. Tài khoản kế toán bán hàng sử dụng . 37
2.2. Các thủ tục nhập, xuất kho và công tác thanh toán với người mua, người bán 43
2.2.1. Thủ tục nhập kho . .43
2.2.1.1. Thủ tục nhập kho hàng hóa . .43
2.2.1.2. Công tác thanh toán tiền hàng cho đơn vị cung cấp
2.2.2. Thủ tục xuất kho . .52
2.2.2.1. Thủ tục xuất kho hàng hóa . .52
2.2.2.2. Công tác khi khách hàng thanh toán tiền hàng .65
2.3. Kế toán chi tiết hàng hóa . 74
2.3.1. Hạch toán chi tiết ở kho . 74
2.3.2. Hạch toán chi tiết tại phòng kế toán . 75
2.4. Kế toán tổng hợp hàng hóa . 77
2.4.1. Kế toán tổng hợp mua hàng . 77
2.4.2. Kế toán tổng hợp xuất kho hàng hóa . 78
2.5. Kế toán giá vốn hàng bán . 82
2.6. Kế toán giảm giá hàng bán . 84
2.7. Kế toán doanh thu bán hàng . 85


PHẦN III : NHẬN XÉTVÀ KẾT LUẬN
1/ NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM TIẾN . 90
2/ NHẬN XÉT CỤ THỂ VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM TIẾN . 91
2.1. Ưu điểm . 91
2.2. Nhược điểm . 91
2.2.1. Kế toán bán hàng . 92
2.2.2. Kế toán xác định doanh thu bán hàng và xác định kết quả bán hàng
3/ MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ THANH TOÁN TIỀN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NAM TIẾN . 92
3.1. Ý kiến về bộ máy kế toán và phân công trong bộ máy kế toán .93
3.2. Ý kiến về hoàn thiện kế toán chi tiết hàng hoá 93
3.3. Ý kiến hoàn thiện về lập dự phòng phải thu khó đòi 94
KẾT LUẬN


Xem Thêm: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng – Khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng – Khảo sát thực tế tại Công ty TNHH Thương mại và sản xuất sẽ giúp ích cho bạn.