Tên đề tài:
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần XNK Hoà AnLỜI NÓI ĐẦU
Trong quá trình sản xuất kinh doanh nhất là trong cơ chế thị trường hiện nay, để có thể tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để không ngừng hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh, tăng tích luỹ. Do đó, các doanh nghiệp phải thực hiện mục tiêu sản xuất kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, cơ chế hạch toán kinh doanh đòi hỏi các doanh nghiệp không những bù đắp được chi phí sản xuất mà phải có lãi. Vì vậy, vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất phải tính được chi phí sản xuất bỏ ra một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời. Hạch toán chính xác chi phí sản xuất là cơ sở để tính đúng, tính đủ giá thành. Từ đó giúp các doanh nghiệp tìm mọi cách để hạ thấp chi phí sản xuất ở mức tối đa hạ thấp và tiết kiệm chi phí sản xuất cũng chính là biện pháp để hạ thấp từng yếu tố của quá trình sản xuất như: Chi phí về nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi phí quản lý để từ đó hạ giá thành sản phẩm.


Đối với các doanh nghiệp sản xuất, khoản mục chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí của doanh nghiệp. Mọi sự biến động về chi phí nguyên vật liệu đều làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy, hạ thấp và tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu là giảm một phần đáng kể chi phí sản xuất. Mặt khác, trong các doanh nghiệp sản xuất vật chất nguyên vật liệu gồm nhiều chủng loại, được cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau thường xuyên biến động về số lượng cũng như giá cả. Do đó, cần phải có biện pháp theo dõi quản lý từ khâu thu mua vật liệu đến khâu xuất sử dụng cho sản xuất về cả chỉ tiêu số lượng cũng như giá trị, đảm bảo cho quá trình sản xuất diễn ra bình thường. Thông qua công tác hạch toán vật liệu sẽ làm cho doanh nghiệp sử dụng vật liệu một cách tốt nhất, tránh lãng phí từ đó giảm chi phí nguyên vật liệu, hạ giá thành sản phẩm. Vì vậy, bên cạnh vấn đề trọng tâm là kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thì tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu cũng là vấn đề đáng được các doanh nghiệp quan tâm hiện nay.


Tại Công ty cổ phần XNK Hoà An là một doanh nghiệp sản xuất với đặc điểm nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm thì việc tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho công ty, vì vậy điều tất yếu là công ty phải quan tâm đến khâu hạch toán chi phí nguyên vật liệu.
Nhận thức về tầm quan trọng của vật liệu đối với quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị đồng thời qua nghiên cứu thực tế công tác kế toán tại Công ty cổ phần XNK Hoà An, được sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc Công ty, các cán bộ phòng kế toán Công ty, em nhận thấy kế toán vật liệu ở Công ty giữ một vai trò rất quan trọng. Chính vì vậy em đã chọn và đi sâu vào nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần XNK Hoà An”.
Nội dung của chuyên đề bao gồm: Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, chuyên đề bao gồm các nội dung chính sau:

Chương 1
: Những vấn đề lý luận chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần XNK Hoà An.
Chương 3: Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần XNK Hoà An.
Do thời gian và trình độ có hạn nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các cán bộ nghiệp vụ ở Công ty để luận văn được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Thạc sỹ Phạm Thị Hồng Diệp, các thầy cô trong khoa kinh tế và các cán bộ nghiệp vụ của Công ty cổ phần XNK Hoà An đã giúp em hoàn thành luận văn này.


MỤC LỤC


Lời nói đầu 1
CHƯƠNG MỘT: Lí LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 4
1.1.Sự cần thiết tổ chức cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu trong cỏc doanh nghiệp sản xuất. 4
1.2. Khái niệm, đặc điểm, vị trí của nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp. 4
1.2.1. Khỏi niệm về nguyờn vật liệu trong cỏc doanh nghiệp 4
1.2.2:Đặc điểm nguyên vật liệu: 5
1.2.3. Vị trớ nguyờn vật liệu trong quỏ trỡnh sản xuất. 5
1.2.4. Yờu cầu quản lý, vai trũ và nhiệm vụ của kế toỏn nguyờn vật liệu trong cỏc doanh nghiệp. 7
1.2.4.1.Yờu cầu quản lý nguyờn vật liệu trong cỏc doanh nghiệp. 7
1.2.4.2. Vai trò và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 8
1.3. Phân loại đánh giá nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp 10
1.3.1. Phân loại nguyên vật liệu 10
1.3.2. Đánh giá nguyên vật liệu 12
1.3.2.1. Đánh giá nguyên vật liệu theo giá thực tế nhập kho: 12
1.3.2.2. Đánh gía nguyên vật liệu theo giá thực tế xuất kho. 14
1.4. Hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 16
1.4.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 16
1.4.1.1. Phương pháp ghi thẻ song song. 16
1.4.1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. 18
1.4.1.3. Phương pháp ghi sổ số dư. 19
1.4.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu. 21
1.4.2.1. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên. 23
1.4.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 35
1.4.3. Hạch toán Kiểm kê, đánh giá lại vật liệu 39
1.4.3.1. KháI niệm: 39
1.4.3.2. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật liệu theo phương pháp KKTX 40
1.4.3.3.Kế toán nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật liệu theo phương pháp KKĐK. 42
1.4.3.4. Phương pháp kế toán xử lý kết quả kiểm kê và đánh giá lại vật tư hàng hoá. 42
1.4.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 43
1.4.4.1. Sự cần thiết phải lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 43
1.4.4.2. Nội dung kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 43
1.5. Các hình thức ghi sổ kế toán sử dụng 45
1.5.1. Hình thức nhật ký chung ( NKC). 46
1.5.2.Hình thức nhật ký sổ cái 48
1.53. Hình thức chứng từ ghi sổ ( CTGS). 49
1.5.4. Hình thức nhật ký chứng từ. 51
1.5.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính: 53


Chương 2: thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần XNK HOÀ AN 55
2.1. Đặc điểm tình hình chung của công ty. 55
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 55
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của cụng ty: 56
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty: 56
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty CP XNK Hoà An 58
2.1.2.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây. 60
2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần XNK Hoà An. 61
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty 62
2.1.5.Hình thức kế toán áp dụng tại công ty. 63
2.2.Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty cổ phần XNK Hoà An 64
2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty. 64
2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu ở công ty CP XNK Hoà An 65
2.2.3. Lập danh điểm vật tư: 66
2.2.4.Đánh giá nguyên vật liệu. 67
2.3. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 68
2.3.1. Chứng từ và sổ kế toán chi tiết NVL tại công ty CP XNK Hoà An 68
2.3.2. Phương pháp hạch toán chi tiết 69
2.3.2.1. Thủ tục nhập nguyên vật liệu. 69
2.3.2.2. Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu. 76
2.3.3. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. 78
2.3.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty cổ phần XNK Hoà An 89
2.3.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở công ty cổ phần XNK Hoà An 89
2.3.4.1. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu. 89
2.3.4.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu. 91
2.4. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 97
2.5. Kế toán kết quả kiểm kê kho nguyên vật liệu: 97


CHƯƠNG BA 99
3.1. Những thành tích đã đạt được của công ty CP XNK Hoà An 99
3.2.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần XNK Hoà An. 99
3.3. Một số nguyên tắc hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu. 100
3.4. Đánh giá chung về công tác kế toán của công ty. 101
3.4.1. Những ưu điểm về công tác kế toán nguyên vật liệu của công ty 101
3.4.2. Những mặt hạn chế cần hoàn thiện trong công tác kế toán vật liệu 103
3.4.3. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty. 104


Kết luận 109


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoà An
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoà An sẽ giúp ích cho bạn.