Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng


  LỜI MỞ ĐẦU
  Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế, khối lượng đầu tư vào ngành xây dựng của nước ta hiện nay đang tăng lên rõ rệt. Kéo theo đó ngày càng xuất hiện nhiều các doanh nghiệp xây lắp với nguồn vốn đầu tư phong phú làm tăng tính cạnh tranh của thị trường xây dựng trong nước. Trong điều kiện đó, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp xây lắp cần phải năng động trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  Chi phí sản xuất và giá thành không những có mối quan hệ hữu cơ đến lợi nhuận mà còn liên quan đến nhu cầu vốn kinh doanh. Tiết kiệm chi phí thi công, hạ giá thành công trình mà vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật là một nhân tố quan trọng tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây lắp tạo dựng được những công trình bền vững, đem lại lòng tin cho các nhà đầu tư. Xác định lượng chi phí đã chuyển dịch vào sản phẩm hoàn thành có ý nghĩa quan trọng và là yêu cầu cấp bách trong điều kiện kinh tế hiện nay.
  Xuất phát từ thực tế và qua thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng số 1 – Vinaconex-1, em đã chọn chuyên đề thực tập với đề tài: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng số 1”.

  MỤC LỤC

  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 1
  LỜI MỞ ĐẦU 2
  PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP. 3
  1. Kh¸i niÖm – ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt 3
  1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 3
  1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 3
  1.2.2. Ph©n lo¹i theo môc ®Ých c«ng dông cña chi phÝ. 4
  2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 5
  2.1. Gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng. 5
  2.2. B¶n chÊt – chøc n¨ng cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. 5
  2.3. C¸c lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng t¸c x©y l¾p. 6
  2.3.1. Gi¸ thµnh dù to¸n. 6
  2.3.2. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. 6
  2.3.3. Gi¸ thµnh thùc tÕ. 7
  2.4. Ph©n biÖt giưa chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 7
  3. Néi dung kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 8
  3.1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh. 8
  3.1.1. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. 8
  3.1.2. §èi t­îng gi¸ thµnh. 8
  3.1.3. Ph©n biÖt ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t­îng gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 8
  3.2. Ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp. 9
  3.2.1. C¸c ph­¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 9
  3.2.1.1. Ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp. 9
  3.2.1.2. Ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. 9
  3.2.2. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. 9
  3.2.2.1. KÕ to¸n chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp. 9
  3.2.2.2. KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 10
  3.2.2.3. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 10
  3.2.2.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. 10
  3.3. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang trong DN x©y l¾p. 10
  3.3.1. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo chi phÝ dù to¸n. 11
  3.3.2. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo tû lÖ hoµn thµnh t­¬ng ®­¬ng. 11
  3.3.3. Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo trÞ gi¸ dù to¸n. 11
  3.4. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 12
  3.4.1. Ph­¬ng ph¸p gi¶n ®¬n (ph­¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp) 12
  3 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. 13
  3.4.3. Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo ®Þnh møc. 13
  3.5. Sæ kÕ to¸n. 13
  3.5.1. H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký chung. 13
  3.5.2. H×nh thøc sæ kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i 14
  3.5.3. H×nh thøc sæ nhËt ký chøng tõ ghi sæ. 14
  PHẦN II : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 – VINACONEX. 15
  I. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 – Vinaconex-1. 15
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 15
  2. Cơ cấu tổ chức : 16
  II. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Vinaconex-1. 17
  1. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty Vinaconex-1. 17
  1.1. Khát quát chung về công tác kế toán chi phí sản xuất tại công ty. 17
  1.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí tại công ty. 17
  1.1.2. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất của công ty. 17
  2. Nội dung kế toán chi phí sản xuất tại công ty. 18
  2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 18
  2.1.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 25
  2.1.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công. 28
  2.1.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung. 33
  2.1.3. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 41
  2.2.Tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Vinaconex-1. 44
  2.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 44
  2.2.2. Đối tượng tính giá thành và kỳ tính giá thành. 45
  2.2.3. Phương pháp tính giá thành. 45
  III. Đánh giá chung về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Vinaconex-1 47
  1.Ưu điểm 47
  2. Nhược điểm 48
  PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY VINACONEX-1. 51
  I. Định hướng và mục tiêu phát triển đến năm 2015. 51
  1- Định hướng phát triển Công ty đến năm 2015: 51
  2- Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu: 51
  2.1- Công tác đổi mới doanh nghiệp: 51
  2.2- Công tác đầu tư: 51
  2.3- Công tác quản lý: 51
  2.4- Công tác phát triển nguồn lực: 52
  2.5- Các công tác khác: 52
  3-Chỉ tiêu và cơ cấu ngành nghề năm 2015. 52
  3.1- Các chỉ tiêu dự kiến của năm 2015: 52
  3.2- Dự kiến cơ cấu ngành nghề SXKD đến 2015: 53
  II. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Vinaconex-1 53
  KẾT LUẬN 56
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57


  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status