Trình tự kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện tại Công ty kiểm toán VAE
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
Phần I: Cơ sở lý luận chung về qui trình kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính 2
1.Tiền với vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính . 2
1.1.Lịch sử ra đời, phát triển và khái niệm về Tiền. 2
1.2. Các chức năng cơ bản của Tiền. 4
1.3. Tác động của tiền đến tình hình tài chính của doanh nghiệp . 5
1.4. Hệ thống tài khoản, sổ sách, chứng từ sử dụng của chu trình kiểm toán vốn bằng tiền. 7
1.5.Mục tiêu kiểm toán đối với chu trình Vốn bằng tiền. 8
2. Qui trình thực hiện kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính . 8
2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán. 9
2.2.1.Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán. 9
2.2.2. Thu thập các thông tin cơ sở về khách hàng. 10
2.2.3.Thực hiện các thủ tục phân tích. 12
2.2.4. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro kiểm toán. 14
2.2.5. Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát. 16
2.2.6. Lập kế hoạch kiểm toán toàn diện và thiết kế chương trình kiểm toán. 18
2.3.Thực hiện kiểm toán. 19
2.3.1.Thực hiện các khảo sát kiểm soát nội bộ. 19
2.3.2. Thực hiện các khảo sát chi tiết. 24
2.2.3.Tổng hợp và đánh giá kết quả sau khi kiểm tra chi tiết. 28
2.4. Kết thúc kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán. 29
2.4.1. Lập báo cáo kiểm toán . 29
2.4.2.Các sự kiện phát sinh sau ngày lập báo cáo kiểm toán. 30
Phần II: Thực trạng kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền thực hiện tại công ty kiểm toán VAE 32
1.Một số vấn đề về công ty kiểm toán VAE. 32
1.1. Những nét chung về Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam. 32
1.2. Các dịch vụ công ty cung cấp. 34
1.3. Tổ chức hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam. 38
1.4. Đặc điểm về tổ chức hoạt động kiểm soát nội bộ( KSNB) tại Công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam. 39
1.4.1 .Những chính sách về nhân sự 39
1.4.2.Hệ thống kế toán tại công ty Kiểm toán và Định giá Việt Nam. 39
2.Thực trạng kiểm toán khoản mục vồn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán VAE. 42
2.1. Lập kế kế hoạch kiểm toán. 43
2.1.1. Tìm hiểu về khách hàng. 43
2.1.2. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. 45
2.1.3. Kế hoạch kiểm toán chi tiết đối với khoản mục tiền. 48
2.1.4.Tổng hợp kế hoạch kiểm toán. 53
2.2.Thực hiện kiểm toán. 54
2.2.1. Kiểm tra hệ thống KSNB. 54
2.2.2.Thực hiện các thủ tục phân tích. 56
2.2.3. Kiểm tra chi tiết. 56
Phần III: Một số nhận xét và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện chu trình kiểm toán vốn bằng tiền tại công ty VAE 71
1. Một số nhận xét chung về chu trình kiểm toán vốn bằng tiền tại công ty VAE. 71
2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện chu trình kiểm toán Vốn bằng tiền thực hiện tại công ty VAE 72
Kết luận 73


Xem Thêm: Trình tự kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện tại Công ty kiểm toán V
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Trình tự kiểm toán vốn bằng tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính thực hiện tại Công ty kiểm toán V sẽ giúp ích cho bạn.