Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở XN đầu máy Hà Nội
MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 3
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI 5
1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất 5
1.1.1. Vị trí của vật liệu đối với quá trình sản xuất 5
1.1.2. Yêu cầu quản lý vật liệu và vai trò của kế toán vật liệu trong doanh nghiệp 6
1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán vật liệu 7
1.2. Phân loại và đánh giá vật liệu ở xí nghiệp 8
1.2.1. Phân loại vật liệu 8
1.2.2. Đánh giá vật liệu 9
1.3. Kế toán chi tiết vật liệu 12
1.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng 12
1.3.2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu 12
1.3.3. Các phương pháp kế toán chi tiết vật liệu 17
1.4. Kế toán tổng hợp vật liệu 18
1.4.1. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 18
1.4.2. Kế toán tổng hợp vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 21
1.4.3. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán tổng hợp vật liệu 23
CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI 25
2.1. Đặc điểm chung tình hình của xí nghiệp 25
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 25
2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp 26
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của xí nghiệp 27
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán ở xí nghiệp 30
2.2. Thực trạng về tổ chức công tác kế toán và phân tích vật liệu 31
2.2.1. Đặc điểm vật liệu của xí nghiệp 31
2.2.2. Phân loại vật liệu ở xí nghiệp 32
2.2.3. Đánh giá vật liệu ở xí nghiệp 35
2.2.4. Trình tự hạch toán vật liệu ở xí nghiệp 38
2.2.5. Trình tự hạch toán vật liệu ở xí nghiệp 40
2.2.6. Kế toán tổng hợp vật liệu ở xí nghiệp 44
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU Ở XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI 58
3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán vật liệu 58
3.2. Đánh giá chung về thực trạng công tác quản lý hạch toán vật liệu ở xí nghiệp 58
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vật liệu ở xí nghiệp
PHẦN KẾT LUẬN 62


Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở xí nghiệp đầu máy Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán vật liệu ở xí nghiệp đầu máy Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.