Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ MÔ HÌNH CÔNG
  TY MẸ CÔNG TY CON . 1
  1.1 TỔNG QUAN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ .1
  1.1.1 Khái niệm .1
  1.1.2 Các phương thức hình thành tập đoàn kinh tế .2
  1.1.2.1 Phương thức phân nhánh 2
  1.1.2.2 Phương thức thâu tóm .2
  1.1.3 Các hình thức liên kết của các tập đoàn kinh tế .4
  1.1.3.1 Tập đoàn kinh tế liên kết theo hàng ngang .4
  1.1.3.2 Tập đoàn kinh tế liên kết hàng dọc 5
  1.1.3.3 Tập đoàn kinh tế liên kết hỗn hợp 5
  1.1.4 Đặc điểm của tập đoàn kinh tế 6
  1.1.4.1 Quy mô rất lớn về vốn, doanh thu, lao động, phạm vi hoạt động .6
  1.1.4.2 Hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực 7
  1.1.4.3 Về cơ cấu tổ chức .8
  1.1.4.4 Về quản lý, điều hành . .8
  1.1.4.5 Về quan hệ nội bộ trong tập đoàn 8
  1.1.5 Vai trò của tập đoàn kinh tế 9
  1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ CÔNG TY
  CON Ở CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ 11
  1.2.1 Khái niệm về mô hình công ty mẹ – công ty con .11
  1.2.2 Đặc trưng của mô hình công ty mẹ – công ty con 12
  1.2.3 Những ưu và nhược điểm của mô hình công ty mẹ – công ty con 13
  2
  1.2.3.1 Ưu điểm 13
  1.2.3.2 Nhược điểm 14
  1.3 KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH TẬP ĐOÀN KINH TẾ
  THEO MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ-CÔNG TY CON Ở VIỆT NAM . 15
  1.3.1 Sự ra đời TĐKT ở Việt Nam 15
  1.3.2 Những thành quả và hạn chế . .16
  1.3.2.1 Những thành quả đạt được 16
  1.3.2.2 Những hạn chế cần khắc phục 19
  Kết luận chương 1 23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TCT XÂY DỰNG SỐ
  1
  2.1.
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY
  XÂY DỰNG SỐ 1 THỜI KỲ 2002-2005 24
  2.1.1. Giới thiệu khái quát Tổng Công Ty xây dựng Số 1 .24
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức quản lý của Tổng Công Ty xây dựng Số 1: 25
  2.1.3. Thực trạng hoạt động SXKD của TCT xây dựng Số 1 trong giai
  đoạn từ 2002 đến 2005 26
  2.1.3.1.
  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT xây dựng Số 1 giai
  đoạn 2002-2005 27
  2.1.3.2.
  2.2.
  Tình hình tài chính của TCT xây dựng Số 1 giai đoạn 2002-2005 .29
  QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG HOẠT ĐỘNG THEO MÔ HÌNH
  CTM-CTC CỦA TCT XÂY DỰNG SỐ 1 .31
  2.2.1.
  Cơ cấu tổ chức .32
  2.2.1.1. Công ty mẹ .33
  2.2.1.2. Công ty con (Vốn Nhà nước – CTM– chiếm trên 50%VĐL) 34
  2.2.1.3. Công ty Liên Doanh (Vốn Nhà nước – CTM– chiếm 50%VĐL) 35
  2.2.1.4. Công ty liên kết (Vốn CTM– chiếm từ 50% trở xuống) .35
  2.2.1.5. Công ty thành viên hạch toán độc lập đang thực hiện chuyển đổi 36
  2.2.2.
  Mối quan hệ trong nội bộ TCT . .37
  3
  2.2.2.1. quan hệ giữa Tổng Công Ty xây dựng Số 1 và các Công ty phụ thuộc 37
  2.2.2.2. quan hệ giữa Tổng Công Ty xây dựng Số 1 và các Công ty thành
  viên hạch toán độc lập đã cổ phần hoá. 39
  2.2.2.3.
  quan hệ giữa Tổng Công Ty xây dựng Số 1 và các Công ty thành
  viên hạch toán độc lập đang thực hiện chuyển đổi. 40
  2.2.3.
  Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của
  Tổng Công Ty XD Số 1 năm 2006 sau khi chuyển đổi sang mô hình
  CTM-CTC . .41
  2.2.4.
  Những mặt còn tồn tại của Mô hình CTM-CTC tại TCT xây dựng
  Số 1
  2.2.4.1. Về phương thức thành lập 44
  2.2.4.2. Về chiến lược sản xuất kinh doanh .44
  2.2.4.3. Vấn đề cơ cấu quản lý và điều hành của công ty mẹ 45
  2.2.4.4. Về đại điện chủ sở hữu 46
  2.2.4.5. Về quan hệ nội bộ giữa các công ty trong toàn TCT .46
  2.2.4.6. Về công tác báo cáo tài chính của toàn TCT .47
  2.2.4.7. Về huy động vốn 47
  Kết luận chương 2 . 48
  CHƯƠNG 3 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN TCT XÂY
  DỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP
  KINH TẾ QUỐC TẾ. .49
  3.1.
  QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN TCT
  XÂYDỰNG SỐ 1 THÀNH TĐKT MẠNH 49
  3.1.1. Quan điểm 49
  3.1.2. Mục tiêu 50
  3.2.
  NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHUYỂN TCT XÂY DỰNG SỐ 1
  THÀNH TĐKT MẠNH .50
  3.2.1. Giải pháp chuyển đổi Tổng Công Ty xây dựng Số 1 thành TĐKT 50
  3.2.1.1.
  Cổ phần hoá công ty mẹ 50
  4
  3.2.1.2.
  Cổ phần hóa các Công ty thành viên hạch toán độc lập đang trong quá
  trình chuyển đổi. 51
  3.2.1.3. Kết nạp thành viên mới .53
  3.2.1.4. xây dựng cơ chế giải quyết mâu thuẫn về lợi ích giữa các thành viên
  trong TCT .5 4
  3.2.1.5. Hoàn thiện cơ cấu quản lý và điều hành của CTM .54
  3.2.1.6. xây dựng quy chế hoạt động và chế độ báo cáo của người đại diện
  phần vốn của CTM tại CTC . 55
  3.2.1.7. Thành lập công ty tài chính trong TCT .55
  3.2.1.8. Nâng cao vai trò của Ban kiểm soát 56
  3.2.1.9. Chuẩn hóa các hệ thống quản lý và xây dựng một mô hình thống nhất
  để áp dụng cho tất cả các đơn vị thành viên trong toàn TCT 57
  3.2.2. Giải pháp phát triển Tổng Công Ty xây dựng Số 1 thành TĐKT
  mạnh 58
  3.2.2.1. Định hướng phát triển cho toàn Tổng công ty .58
  3.2.2.2. Giải pháp về nhân sự .60
  3.2.2.3. Giải pháp về nghiên cứu khoa học và và ứng dụng công nghệ mới .61
  3.3.
  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 62
  3.3.1. Hoàn thiện cơ sở pháp lý 62
  3.3.2. Hoàn thiện luật kế toán 63
  3.3.3. Ban hành luật doanh nghiệp chung cho tất cả các loại hình doanh nghiệp. . 63
  Kết luận chương 3 . 64
  KẾT LUẬN .65

  Xem Thêm: Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp chủ yếu nhằm chuyển tổng công ty xây dựng số 1 thành tập đoàn kinh tế mạnh trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status