Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện
MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 1
I. Khỏi niệm về chi phớ sản xuất và giỏ thành sản phẩm: 1
1.1 Khỏi niệm về chi phớ sản xuất : 1
1.2 Phõn loại chi phớ sản xuất : 1
1.3 Giỏ thành sản phẩm: 3
II . Nội dung kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất trong doanh nghiệp : 5
1.Đối tượng , phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất : 5
1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất : 5
2. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ CPSX : 5
2.1 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NVL trực tiếp 5
2.2. Phương phỏp kế toỏn tập hợp và phõn bổ chi phớ nhõn cụng trực tiếp 6
2.3 Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung 7
2.4. Kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất toàn doanh nghiệp 7
III. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 8
1. Đánh giá SPLD theo chi phí NVL trực tiếp hoặc chi phí NVL chính 8
2.Đánh giá SPLD theo sản lượng sản phẩm hoàn thành tương đương 9
3. Đánh giá SPDD theo chi phí định mức 9
IV. Kế toỏn giỏ thành sản phẩm 10
1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 10
2. Các phương phỏp tớnh giỏ thành sản phẩm trong doanh nghiệp 10
2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn 10
2.2. Phương pháp tính giá thành phân bước 11
2.3 Phương pháp loại trừ CPSX của sản phẩm phụ 12
2.4 Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 12
2.5 Tớnh giỏ thành sản phẩm theo hệ số 13
2.6 Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỉ lệ 14
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TYCỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 15
I. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện 15
1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của Cụng Ty 15
2. Tỡnh hỡnh và kết quả kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty cp đầu tư và xây dựng bưu điện năm 2006-2007 17
3. Đặc điểm quy trỡnh cụng nghệ chế tạo sp ống nhựa PVC của cụng ty 17
4. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của cụng ty 17
4.1. Tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh 17
4.2. Tổ chức bộ máy quản lý công ty cp đầu tư và xây dựng Bưu điện 18
II. Thực trạng kế toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm cụng nghiệp tại Cụng ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện 19
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty đầu tư và xây dựng bưu điện 19
2. Các chính sách kế toán hiện đang áp dụng tại công ty 21
III. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại Công Ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu Điện 21
3.1. Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty cp đầu tư và xây dựng bưu điện 21
3.1.1 Kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp sản phẩm cụng nghiệp 22
3.1.2 Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp cho sản phẩm cụng nghiệp 23
3.1.3. Kế toỏn chi phớ sản xuất chung cho sản xuất sản phẩm cụng nghiệp 24
3.1.4 Kế toỏn tổng hợp chi phớ sản xuất sản phẩm cụng nghiệp 27
3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm công nghiệp 27
3.2.1 Đánh giá sản phẩm dở dang 27
3.2.2 Tớnh giỏ thành sản phẩm cụng nghiệp 28
CHƯƠNG III: MỘT SỐ í KIẾN NHẰM GểP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 30
I. Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cp đầu tư và xây dựng bưu điện 30
1. Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện 30
2. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện 31
2.1 Những mặt tớch cực trong kế toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm cụng nghiệp 31
2.2 Những mặt tồn tại trong kế toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm cụng nghiệp 32
II. Một số ý kiến của em nhằm gúp phần nõng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Bưu Điện. 34
1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn 34
2. Tổ chức cụng tỏc kế toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm cụng nghiệp 34
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm công nghiệp tại công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựn sẽ giúp ích cho bạn.