Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) 3
1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển 3
1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 4
1.2.1. Đặc điểm cung cấp dịch vụ 4
1.2.2. Đặc điểm về loại dịch vụ cung cấp 5
1.2.3. Đặc điểm về khách hàng theo lĩnh vực 6
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 8
1.4. Kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán 10
1.4.1. Chu trỡnh kiểm toỏn 10
1.4.2. Kế hoạch kiểm toỏn 12
1.4.3. Hồ sơ kiểm toán 13
1.4.4.í nghĩa của kiểm soỏt chất lượng 15
CHƯƠNG II: THỰC TẾ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG QUY TRèNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) THỰC HIỆN 18
2.1. Khỏi quỏt về quy trỡnh kiểm toỏn chung do Cụng ty TNHH Kiểm toỏn và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện 18
2.1.1. Giai đoạn 1: Chuẩn bị và lập kế hoạch kiểm toán 18
2.1.2. Giai đoạn 2: Thu thập và tổng hợp thông tin 18
2.1.3. Giai đoạn 3: Thực hiện kiểm toán 18
2.1.4. Giai đoạn 4: Chuẩn bị và phát hành Báo cáo kiểm toán 20
2.2. Tổ chức kiểm toỏn cỏc khoản phải thu khỏch hàng trong quy trỡnh kiểm toỏn tài chớnh tại cụng ty ABC 20
2.2.1. Chuẩn bị kiểm toỏn 20
2.2.1.1. Lập kế hoạch kiểm toỏn tổng quỏt 20
2.2.1.2. Thu thập thông tin cơ sở về công ty XYZ 21
2.2.1.3. Phõn tớch chung về tỡnh hỡnh tài chớnh của cụng ty 26
2.2.1.4. Đánh giá trọng yếu và rủi ro kiểm toán 29
2.2.1.5. Thiết kế chương trỡnh kiểm toỏn cỏc khoản phải thu 30
2.2.2. Thực hiện kiểm toỏn cỏc khoản phải thu khỏch hàng 31
2.2.2.1. Thực hiện cỏc thủ tục kiểm soỏt và cỏc thủ tục phõn tớch 31
2.2.2.2. Thực hiện thủ tục kiểm tra chi tiết 34
2.2.3. Kết thỳc kiểm toỏn 41
2.2.4. Theo dừi cỏc sự kiện phỏt sinh sau ngày kớ Bỏo cỏo kiểm toỏn 42
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TRONG QUY TRèNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CễNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH QUỐC TẾ (IFC) THỰC HIỆN 44
3.1. Một số nhận xột về cụng tỏc kiểm toỏn khoản phải thu khỏch hàng trong quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh do IFC thực hiện 44
3.1.1. Ưu điểm 44
3.1.2. Nhược điểm 45
3.2. Tớnh tất yếu khỏch quan phải thực hiện cụng tỏc kiểm toỏn khoản phải thu khỏch hàng trong quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh 46
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kiểm toỏn khoản phải thu khỏch hàng trong quy trỡnh kiểm toỏn Bỏo cỏo tài chớnh do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) thực hiện 46
3.3.1. Nâng cao chất lượng của từng giai đoạn 47
3.3.1.1. Lập kế hoạch kiểm toỏn 47
3.3.1.2. Thực hiện kiểm toỏn 50
3.3.1.3. Kết thỳc kiểm toỏn 54
3.3.2. Nâng cao chất lượng KTV 55
3.3.3. Sử dụng phần mềm kiểm toỏn 55
3.3.4. Vai trũ của cơ quan Nhà nước 55
3.3.4.1. Đào tạo đội ngũ KTV có chất lượng 55
3.3.4.2. Hoàn thiện quy chế tài chớnh – kế toỏn 56
KẾT LUẬN 58


Xem Thêm: Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty kiểm sẽ giúp ích cho bạn.