Kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty TNHH Sơn hà
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
NỘI DUNG: Trang
CHƯƠNG I: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ
SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3

I. Những vấn đề cơ bản của tổ chức công tác kế toán 3
II. Những vấn đề chung về hạch toán
CPSX và tính giá thành sản phẩm 4
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CPSX
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY TNHH SƠN HÀ 31

I. Đặc điểm chung của doanh nghiệp 31
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 31
2. Thực tế công tác kế toán CPSX tại công ty 40
3. Kế toán tập hợp CPSX 41
4. Công tác kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng 63
5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Sơn Hà 64
CHƯƠNG III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sơn Hà 66
KẾT LUẬN 68


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sơn hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Sơn hà sẽ giúp ích cho bạn.