Kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Công ty CP Bạch Đằng 10
Lời mở đầu 7
Chương I - Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý bộ
máy sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 9

1.1.Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển của Cụng ty cổ phần Bạch
Đằng 10 9
1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ
phần Bạch Đằng 10 11
1.2.1. Đặc điểm về sản phẩm của Cụng ty cổ phần Bạch Đằng 10 11
1.2.2. Đặc điểm về tỡnh hỡnh kinh doanh của Cụng ty cổ phần 11
Bạch Đằng 10
1.2.3. Đặc điểm về thị trường của Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 12
1.2.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh tại Cụng ty cổ phần Bạch
Đằng 10 13
1.2.5. Tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh một số năm 13
1.3. Đặc điểm quản lý và tổ chức bộ mỏy quản lý hoạt động sản 19
xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bạch Đằng 10
1.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ mỏy quản lý hoạt động sản xuất kinh 19
doanh của Công ty cổ phần Bạch Đằng 10
1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng cấp quản lý của cụng ty. 20

Chương II- Đặc điểm chung về bộ máy kế toán và tổ chức công 23
tác kế toán tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10

2.1. Bộ mỏy kế toỏn và tổ chức bộ mỏy kế toỏn. 23
2.1.1. Đặc điểm chung về bộ mỏy kế toỏn 23
2.1.2. Lao động kế toỏn và phõn cụng lao động kế toỏn 24
tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10
2.1.3. Quan hệ của phũng kế toỏn với cỏc bộ phận khỏc của cụng 26
ty
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán chung tại Công ty cổ 26
phần Bạch Đằng 10
2.2.1. Đặc điểm vận dụng chớnh sỏch kế toỏn chung tại Cụng 26
ty cổ phần Bạch Đằng 10
2.2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toỏn chung tại Cụng ty 27
cổ phần Bạch Đằng 10
2.2.3. Đặc điểm tổ chức kế toỏn một số phần hành cơ bản 31
2.2.3.1. Kế toỏn tài sản cố định 31
2.2.3.2. Kế toỏn thanh toỏn 34
2.2.3.3. Kế toỏn nguyờn vật liệu 36
2.2.3.4. Kế toỏn tiền mặt và tiền gửi 38

Chương III- Thực tế kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 40

3.1. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm xõy lắp tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 41
3.1.1. Cơ cấu chi phớ 41
3.1.2. Đối tượng hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành 45
sản phẩm xõy lắp tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10
3.1.3. Hệ thống phương phỏp và cỏc chớnh sỏch kế toỏn khỏc 45
3.1.4. Tổ chức vận dụng chứng từ, sổ kế toỏn về chi phớ sản xuất 45
và tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10
3.2. Thực tế công tác kế toán tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 46
3.2.1. Kế toỏn chi phớ sản xuất 47
3.2.1.1. Kế toỏn chi phớ nguyờn vật liệu trực tiếp 47
3.2.1.2. Kế toỏn chi phớ nhõn cụng trực tiếp 57
3.2.1.3. Kế toỏn chi phớ sử dụng xe, mỏy thi cụng 65
3.2.1.4. Kế toỏn chi phớ sản xuất chung 68
3.2.1.5. Tổng hợp chi phớ sản xuất 72
3.2.2. Tớnh giỏ thành sản phẩm xõy lắp 74
3.2.2.1. Đánh giỏ sản phẩm dở dang cuối kỳ 74
3.2.2.2. Phương phỏp và trỡnh tự tớnh giỏ thành sản phẩm xõy 75
lắp

Chương IV – Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 76

4.1. Đánh giá thực tế công tác kế toán chi phí sản xuất, tính giá
thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 76
4.1.1. Ưu điểm 76
4.1.1.1. Bộ mỏy kế toỏn 76
4.1.1.2. Cụng tỏc hạch toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành sản 77
phẩm xõy lắp
4.1.2. Những tồn tại trong cụng tỏc kế toỏn chi phớ sản xuất 79
và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10
4.2. Hoàn thiện cụng tỏc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ
thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10 80
4.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện 80
4.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn chi phớ 81
sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Bạch Đằng 10
4.2.2.1. Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn chi phớ nguyờn vật
liệu trực tiếp 82
4.2.2.2. Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn chi phớ nhõn cụng
trực tiếp 84
4.2.2.3. Hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn chi phớ mỏy thi cụng 85
Kết luận 86


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Bạch Đằng 10
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP Bạch Đằng 10 sẽ giúp ích cho bạn.