Kế toán CPSX và tính GTSP tại Công ty TNHH Giang Sơn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I
1.1 CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.2 I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 3
1.3 CHI PHÍ SẢN XUẤT 3
1.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 3
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 4
1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 4
1.1.2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí 5
1.1.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo cách thức kết chuyển chi phí : 5
1.1.2. 4 Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành .6
1.2 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 7
1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm 7
1.3 ĐỐI TƯỢNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 9
1.3.1 Đối tượng hạch toán chi phí 9
1.3.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm 9
1.4 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT 11
1.4.1 Tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng: 11
1.4.2 Phương pháp kế toán tập chi phí sản xuất 13
1.4.2 Phương pháp kế toán tập chi phí sản xuất 13
1.4.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 14
II. HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KÊ KHAI THƯỜNG XUYÊN 18
1.5 Các phương pháp đánh giá sản phẩm đang chế tạo dở dang cuối kỳ 24
1.6 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG MỘT SỐ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CHỦ YẾU 27
1.6.1 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT GIẢN ĐƠN 27
1.6.2 ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CHỦ YẾU 29
1.6.3 ỨNG DỤNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CHỦ YẾU 29
PHẦN II
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIANG SƠN 32

2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY 32
2.1.1 KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 32
2.1.2 ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 32
2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 32
2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý 33
2.1.3 ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÁC LOẠI SẢN PHẨM CHỦ YẾU 35
2.1.4 TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY 37
2.1.4.1 Đặc điểm 37
4.2. Chức năng và nhiệm vụ của bộ máy kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Giang Sơn 38
2.1.4.3 Tổ chức hạch toán kế toán 39
2.2 THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIANG SƠN 40
2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 40
2.2.2 Phương pháp hạch toán 40
1. ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 40
2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 41
3. TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN421. ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP 46
2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 48
3. TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN 48
1. ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG VÀ TÀI KHOẢN SỬ DỤNG ĐỂ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG. 50
2. TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN 50
2.1. Chi phí nhân viên phân xưởng (TK 6271) 50
2.2. Chi phí nguyên vật liệu (TK 6272) 51
2.3. Chi phí công cụ, dụng cụ (TK 6273) 52
2.5. Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277) 53
2.2.5 PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 56
2.2.5.1 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ 56
2.2.5.2 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG 63
2.2.5.3 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 66
PHẦN III
Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 68

3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY IN THƯƠNG MẠI. 68
3.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIANG SƠN 69
3.2.1 KIẾN NGHỊ VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 69
3.2.1.1. Hạch toán chi phí vận chuyển nguyên vật liệu 69
3.2.1.2 Phương pháp tính giá nguyên vật liệu xuất dùng tại Công ty 69
3.2.2 KIẾN NGHỊ VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 70
3.2.3 KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN 71
3.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 74
3.3.1 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Giang Sơn. 74
3.3.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 77
3.3.2.1. Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu 78
3.3.2.3. Hạn chế chi phí và thiệt hại trong sản xuất 79
KẾT LUẬN 80


Xem Thêm: Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Giang Sơn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Giang Sơn sẽ giúp ích cho bạn.