Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn 9
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 3
1.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGÀNH XÂY DỰNG CƠ BẢN ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM. 3
1.2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP. 5
1.2.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp. 5
a) Lý luận chung về chi phí sản xuất. 5
b) Khái niệm chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 6
c) Phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 6
1.2.2 Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 9
a. Lý luận chung về giá thành sản phẩm 9
b. Khái niêm giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 9
c. Phân loại giá thành trong doanh nghiệp xây lắp 10
1.2.3 Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm ; Mối quan giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 12
a. Phân biệt giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 12
b. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 12
1.2.4 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp . 13
1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 14
a) Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 14
b. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp 14
2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm. 16
a. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp . 16
b. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp . 16
1.2.5 Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất 17
1.3 HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH TỔNG SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP XÂY LẮP THEO PHƯƠNG PHÁP QLXD CƠ BẢN TRUYỀN THỐNG. 18
1.3.1 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên . 18
a) Tài khoản sử dụng 18
b. Phương pháp kế toán . 20
1.3.2 Hạch toán chi phí sản xuất xây lắp trong doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ. 36
1.3.3 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương thức khoán trong xây lắp. 38
I.3.4 Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. 42
a. Thiệt hại về sự cố của công trình xây dựng 42
b.Thiệt hại do ngừng sản xuất 43
1.3.5 Hạch toán sản phẩm dở dang. 44
1.3.6 Tính giá thành sản phẩm xây lắp . 45
1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (trực tiếp) 46
2. Phương pháp tính giá thành theo hệ số. 46
3.Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ . 46
4. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng. 47
PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 9 48
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 9. 48
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 48
2.1.2. Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh 50
2.1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty 54
a. Tổ chức bộ máy kế toán 54
b. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty 56
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 58
2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất phát sinh tại công ty 58
2.2.2 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 59
2.2.3 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn 9 . 60
a. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 60
b. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. 66
c. Kế toán chi phí sản xuất chung. 70
d. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 76
PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 9 83
3.1 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 9 . 83
3.2 NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI VÀ Ý KIẾN KHẮC PHỤC TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
KẾT LUẬN 92


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn 9
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty Xây Dựng và Phát Triển Nông Thôn 9 sẽ giúp ích cho bạn.