Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về doanh thu của Bưu điện tỉnh
MỤC LỤC

Phần mở đầu 3

Phần một - Lý luận chung về kiểm toán doanh thu trong kiểm toán nội bộ 4
1.1.Một số vấn đề cơ bản về kiểm toán doanh thu trong kiểm toán nội bộ. 4
1.1.1. Kiểm toán nội bộ trong hệ thống quản lý. 4
1.1.2. Những vấn đề về doanh thu với kiểm toán doanh thu trong kiểm toán nội bộ. 9
1.2. Trình tự tổ chức công tác kiểm toán nội bộ. 14
1.2.1. Chuẩn bị kiểm toán. 16
1.2.2. Thực hành kiểm toán. 18
1.2.3. Kết thúc kiểm toán. 19
1.2.4.Theo dõi sau kiểm toán. 21
1.3. Phương pháp kiểm toán. 21
1.3.1. Phương pháp kiểm toán chung. 21
1.3.2. Các thử nghiệm và trắc nghiệm kiểm toán. 23

Phần hai - Thực trạng kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Bưu chính - viễn thông việt Nam về doanh thu của Bưu điện tỉnh 26
2.1. Vị trí, tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của hệ thống kiểm toán nội bộ trong Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. 26
2.2.1.Vị trí và tổ chức của hệ thống kiểm toán nội bộ Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. 26
2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm toán nội bộ Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. 27
2.2. Đặc điểm của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam và của Bưu điện tỉnh với công tác kiểm toán 28
2.3. Quy chế tài chính của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về doanh thu đối với các đơn vị thuộc khối hạch toán phụ thuộc. 32
2.4. Chế độ kế toán về việc hạch toán doanh thu . 34
2.4.1. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh và phục vụ. 34
2.4.2. Doanh thu hoạt động khác. 37
2.5. Thực trạng kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về doanh thu của Bưu điện tỉnh. 38
2.5.1.Chuẩn bị kiểm toán. 38
2.5.2. Thực hành kiểm toán. 43
2.5.2.1. Kiểm toán doanh thu tại Bưu điện huyện và các Công ty trực thuộc. 43
2.5.2.2. Kiểm toán doanh thu tập trung tại Bưu điện tỉnh. 80
2.5.3. Kết thúc kiểm toán. 82
2.5.4. Theo dõi sau kiểm toán. 84

Phần ba - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về doanh thu của Bưu điện tỉnh 85
3.1.Những bài học rút ra từ thực tiễn hoạt động của kiểm toán nội bộ Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam 85
3.1.1.Ở giai đoạn chuẩn bị kiểm toán. 85
3.1.2 Ở giai đoạn thực hành kiểm toán. 87
3.1.3. Ở giai đoạn kết thúc kiểm toán. 88
3.1.4. Ở giai đoạn theo dõi sau kiểm toán 89
3.2. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về doanh thu của bưu điện tỉnh. 89
3.2.1. Ở giai đoạn chuẩn bị kiểm toán. 89
3.2.2. Ở giai đoạn thực hành kiểm toán. 91
3.3. Điều kiện thực hiện các kiến nghị hoàn thiện công tác kiểm toán tại Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam 96
3.3.1. Về phía Nhà nước. 96
3.3.2. Về phía các tổ chức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán. 97
3.3.3. Về phía Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam. 97

Phần kết luận 99

Danh mục tài liệu tham khảo 101


Xem Thêm: Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về doanh thu của Bưu điện tỉnh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kiểm toán nội bộ của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam về doanh thu của Bưu điện tỉnh sẽ giúp ích cho bạn.