Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty May Hồ Gươm
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU .1
PHẦN I - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2
I. Những vấn đề chung về tiêu thụ thành phẩm .2
1. Bản chất và nội dung kinh tế của tiêu thụ thành phẩm .2
2. Các phương pháp xác định giá vốn thành phẩm tiêu thụ 5
3. Tài khoản sử dụng và chứng từ hạch toán têu thụ thành phẩm: 5
II. Các phương thức TiÊu thụ thành phẩm và kế toán : 7
A. Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên. 8
1. Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 8
2. Đối với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các mặt hàng chịu thuế TTĐB hay thuế XK. 14
B. Đối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ. 15
III. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu trong tiêu thụ. 15
1. Kế toán chiết khấu bán hàng . 16
2. Kế toán giảm giá hàng bán: 17
3. Kế toán hàng bán bị trả lại . 18
IV. Kế toán các khoản dự phòng trong tiêu thụ . 19
1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 19
2. Dự phòng phải thu khó đòi. 20
v. Kế toán kết quả sản xuất kinh doanh 21
1. Kế toán chi phí bán hàng 21
2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 23
3. Kế toán kết quả tiêu thụ 26

PHẦN II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM. 28
I. Đặc điểm tình hình tổ chức hoạt động sản xuất của công ty may Hồ Gươm. 28
1. Quá trình hình thành và phát triển của ông ty may Hồ Gươm. 28
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý ở công ty may Hồ Gươm. 31
II. Công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm tại công ty may hồ gươM 38
1. Đặc điểm thành phẩm và công tác tổ chức tiêu thụ thành phẩm: 38
2. Đánh giá thành phẩm và cách xác định giá vốn thành phẩm tiêu thụ: 40
3. Tài khoản - chứng từ kế toán tiêu thụ thành phẩm: 41
III. Kế toán thành phẩm: 43
1. Trình tự luân chuyển chứng từ nhập - xuất thành phẩm: 43
2. Kế toán chi tiết thành phẩm: 46
3. Kế toán tổng hợp thành phẩm: 51
III . Kế toán doanh thu tiêu thụ 51
1/ Đặc điểm tiêu thụf 51
2/ Kế toán chi tiết doanh thu tiêu thụ 51

PHẦN III- PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY MAY HỒ GƯƠM. 71
I/ Về ưu điểm: 71
II/ Những vấn đề còn tồn tại và phương hướng giải quyết 71
1- Về kế toán thành phẩm 72
2- Về công tác ghi sổ kế toán ; 72
3- Để kế toán các nghiệp vụ được đầy đủ chi tiết hơn công ty nên bổ sung một số tài khoản: 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO 76


Xem Thêm: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty May Hồ Gươm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty May Hồ Gươm sẽ giúp ích cho bạn.