Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty vật tư bảo vệ thực vật I
MỤC LỤC
Lời mở đầu
Phần I: Lý luận chung về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp sản xuất. 1
1.1 Sự cần thiết phải tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 1
1.1.1 Thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 1
1.1.2 Vai trò và ý nghĩa của thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 2
1.1.3. Yêu cầu của công tác quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 2
1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 3
1.2. Nội dung tổ chức kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và kết quả
tiêu thụ 4
1.2.1 Tổ chức kế toán thành phẩm. 4
1.2.1.1 Nguyên tắc hạch toán thành phẩm. 4
1.2.1.2 Đánh giá thành phẩm. 4
1.2.1.3 Kế toán chi tiết thành phẩm. 6
1.2.1.4 Kế toán tổng hợp thành phẩm 7
1.2.2 Tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ . 11
1.2.2.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng 11
1.2.2.2 Trình tự hạch toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ 13
1.2.2.2.1 Các phương thức tiêu thụ 13
1.2.2.2.2 Doanh thu bán hàng 14
1.2.2.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu 15 15
1.2.2.2.4 Thuế GTGT đầu ra. 16
1.2.2.2.5 Giá vốn hàng bán. 17
1.2.2.2.6 Chi phí bán hàng. 17
1.2.2.2.7 Chi phí quản lý doanh nghiệp . 18
1.2.2.2.8 Xác định kết quả tiêu thụ. 19
1.3. Tổ chức sổ kế toán phục vụ kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm. 20
Phần II: Tình hình tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty vật tư bảo vệ thực vật I . 21
2.1 Đặc điểm chung về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vật tư bảo vệ thực vật I. 21
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 21
2.1.2 Quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất. 24
2.1.3 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty. 26
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 27
2.1.5 Tổ chức công tác kế toán ở công ty. 28
2.2. Tình hình thực tế về tổ chức kế toán thành phẩm và tiêu thụ hành phẩm ở Công ty vật tư bảo vệ thực vật I . 32
2.2.1. Tổ chức kế toán thành phẩm. 32
2.2.1.1 Đặc điểm thành phẩm của công ty. 32
2.2.1.2 Đánh giá thành phẩm. 34
2.2.1.3 Chứng từ kế toán và trình tự luân chuyển chứng từ kế toán thành phẩm 37
2.2.1.4 Kế toán chi tiết thành phẩm. 45
2.2.1.5 Kế toán tổng hợp thành phẩm. 48
2.2.2. Tổ chức kế toán tiêu thụ thành phẩm ở Công ty vật tư bảo vệ thực vật I . 50
2.2.2.1 Đặc điểm tiêu thụ thành phẩm ở công ty. 50
2.2.2.2 Chứng từ kế toán và tài khoản kế toán sử dụng. 52
2.2.2.3 Trình tự hạch toán tiêu thụ thành phẩm và kết quả tiêu thụ. 53
2.2.2.3.1 Các phương thức tiêu thụ của công ty 53
2.2.2.3.2 Kế toán doanh thu bán hàng, các khoản làm giảm doanh thu 54
2.2.2.3.3 Kế toán thuế GTGT. 58
2.2.2.3.4 Kế toán giá vốn hàng bán. 59
2.2.2.3.5 Kế toán chi phí bán hàng 60
2.2.2.3.6 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp . 62
2.2.2.3.7 Kế toán kết quả tiêu thụ. 63
Phần III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty vật tư bảo vệ thực vật I . 65
3.1 Nhận xét về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty vật tư bảo vệ thực vật I . 65
3.1.1 Nhận xét chung. 65
3.1.2 Nhận xét cụ thể. 67
3.1.2.1 Nhận xét về trình tự luân chuyển chứng từ ban đầu 67
3.1.2.2 Nhận xét về kế toán thành phẩm. 67
3.1.2.3 Nhận xét về kế toán tiêu thụ thành phẩm. 68
3.1.2.4 Nhận xét về tình hình theo dõi thanh toán. 69
3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty vật tư bảo vệ thực vật I . 70
3.2.1. Ý kiến 1: Về trình tự luân chuyển chứng từ ban đầu. 70
3.2.2. Ý kiến 2: Về hình thức sổ kế toán . 71
3.2.3. Ý kiến 3: Về giá thực tế của thành phẩm xuất kho. 72
3.2.4. Ý kiến 4: Về kế toán tiêu thụ trường hợp bán hàng trả chậm. 74
3.2.5. Ý kiến 5: Về việc thúc đẩy quan hệ thanh toán của khách hàng. 76
3.2.6. Ý kiến 6: Về sản phẩm xuất dùng nội bộ. 76
Kết luận
Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty vật tư bảo vệ thực vật I
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở Công ty vật tư bảo vệ thực vật I sẽ giúp ích cho bạn.